ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร : 24000000-2961

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอิทธิพล อิงประสาร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

รัฐบาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ สำรวจความต้องการ กำหนดเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558) กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จำนวน 27 ข้อ ตามมาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุไว้ว่า กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการปรังปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัย ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นแนวทาง แผนการดำเนินงานให้กับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่างๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นภารกิจใหม่ และต้องนำความรู้ ทักษะหลายด้านมาประยุกต์ใช้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยชุมชน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีภายนอก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามเป้าหมาย สำนักพัฒนาสังคมจึงจัดทำโครงการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครเพื่ออบรมให้ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยให้สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ มาดำเนินการ เพื่อพัฒนางานได้ต่อไป

24030000/24030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออบรมให้ความรู้ในกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ของสำนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต และภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย 2.2 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่าย การสร้างประชาคมในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานครให้บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ดำเนินการแบบไป-กลับ 1 วัน ณ จังหวัดปทุมธานี 3.2 จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแบบไป-กลับ 2 วัน ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานคร ให้กับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 138 คน ดังต่อไปนี้ 3.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน หรือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต จำนวน 105 คน 3.2.2 นักผังเมืองปฏิบัติการ หรือชำนาญการ สำนักผังเมือง จำนวน 2 คน 3.2.3 เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ จำนวน 2 คน 3.2.4 เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน 3.2.5 เจ้าหน้าที่จากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 คน 3.2.6 เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 5 คน 3.2.7 วิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-28)

15.00

28/08/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-30)

15.00

30/07/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-29)

15.00

29/06/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-27)

15.00

27/05/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-28)

15.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติยกเลิกโครงการและส่งคืนเงินงบประมาณแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-31)

15.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช่จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : ประสานวิทยากรเพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานสถานที่ศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหลักสูตรการอบรมสัมมนาตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:จัดการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานครให้กับกลุ่มเป้าหมาย
:45%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2961

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2961

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **