รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ : 2400-1015

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้บริการอุปการะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2562 จำนวน 128 ราย 2.บ้านพักฉุกเฉินของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 90 ราย 3.รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้การอุปการะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 15 มี.ค.63 จำนวน 130 ราย 2.ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 15 มี.ค.63 จำนวน 90 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ให้การอุปการะผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 15 มิ.ย.63 จำนวน 130 ราย 2.ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการบ้านพักฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - มี.ค.63 จำนวน 90 ราย ปัจจุบันศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงและหน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวางปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 25563-ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 15 เมษายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัย มีดังนี้ - สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 126 ราย - ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 90 ราย 2. จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย มีดังนี้ - สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 126 ราย - ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 90 ราย รวมจำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด 116 ราย และได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน 116 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สวัสดิการที่อยู่อาศัย หมายถึง 1. บริการที่พักอาศัยของบ้านอิ่มใจ 2. บริการที่พักอาศัยบ้านพักฉุกเฉินของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 3. บริการที่พักอาศัยบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ผู้สูงอายุที่รับบริการบ้านพักฉุกเฉิน หมายถึง ผู้สูงอายุชาย หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไปที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้านที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะในพื้นที่กรุงเทพมหานครพักอาศัยชั่วคราวได้ครั้งละ 15 วัน ตามจำนวนที่ สามารถรองรับได้ ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแล และประสงค์เข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ตามจำนวน ที่สามารถรองรับได้ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้รับบริการบ้านอิ่มใจ ได้แก่ คนไร้บ้านและบุคคลหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ไร้ที่พึ่ง หรือผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามจำนวนที่ สามารถรองรับได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ปี 2563 / จำนวนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ปี 2563) x 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)