ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาสภาพปัญหาสถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร : 24000000-2962

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอิทธิพล อิงประสาร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่หล่อหลอมสมาชิกครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียว มีความปลอดภัยและมั่นคงในการใช้ชีวิต แต่จากกระแสโลกในศตวรรษที่ 21 มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การอพยพย้ายถิ่น ซึ่งจากการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปี 2556 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย และการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 11 และวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยที่อยู่อาศัย (UN-Habitat) วาระ “การพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ เชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท และความหลากหลายของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์” จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ สำรวจความต้องการ กำหนดเป้าหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนแม่บทดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” โดยมีเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย 5.87 ล้านครัวเรือน (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2558) ในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมืองและประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุไว้ว่า กรุงเทพมหานครมีอำนาจในการปรังปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ประกอบกับคำสั่งประธานอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนการสำรวจ จัดทำข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งขับเคลื่อนแผนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่นำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านที่อยู่อาศัย ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นแนวทาง แผนการดำเนินงานให้กับสำนักงานเขต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ มูลนิธิต่างๆ NGOs และองค์กรต่างประเทศ และบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งภารกิจด้านการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัยดังกล่าวเป็นภารกิจใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักพัฒนาสังคมจึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูล ปัญหา สถานการณ์และความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะยาว เสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมทุกมิติ โดยสามารถบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานกับภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

24030000/24030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์ สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค และผลกระทบจากนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ จัดทำข้อเสนอแนะ ทางเลือกและแนวทางรูปธรรมในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.4 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ จัดทำข้อเสนอแนะ ทางเลือกและแนวทางรูปธรรมในการดำเนินการด้านบริหารจัดการและการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรายได้น้อยรวมถึงประชาชนในทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ 3.1.1 สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัย สภาพปัญหา และความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชากรโลก 3.1.2 รวบรวมรายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิจัยด้านประชากรและสังคม การตั้งถิ่นฐาน การเคลื่อนไหวของประชากร การพัฒนาเมือง การพัฒนาชุมชน การผังเมือง การบริหารจัดการที่อยู่อาศัยฯลฯ 3.1.3 สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 3.1.4 สภาพปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 3.1.5 ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 3.1.6 ปัจจัยความสำเร็จ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลกระทบจากนโยบายด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อประชาชน 3.1.7 ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.2 จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทางเลือก และแนวทางรูปธรรมในการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยกรุงเทพมหานครที่สำหรับผู้มีรายได้น้อยรวมถึงประชาชนในทุกกลุ่ม และทุกช่วงวัย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 3.3 แถลงผลการศึกษา และนำเสนอแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับประชาชนกรุงเทพมหานครและทางเลือก แนวทางรูปธรรมในการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมโดยกรุงเทพมหานครแก่ประชาชนและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-29)

100.00

29/10/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-09-30)

87.00

30/09/2563 : -ส่งใบขอเบิกเงินงวดที่ 2 แล้ว,-ตรวจรับเงินงวดที่ 3 แล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน,-อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4,-กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 3,864,375 บาท (สำหรับงวดที่ 3,งวดที่ 4 และเงินประกันผลงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/08/2563 : จัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง กระบวนการในการศึกษา ติดตามการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างนักวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Riverside โรงแรมโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร, ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (Proqress Report) ประกอบด้วย -รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group), -รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร, เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,012,500 บาท หักเงินประกันผลงาน 5% เป็นเงิน 50,625 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/07/2563 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่ิ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ตัวแทนประชากรที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 116 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 21 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/06/2563 : ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา ดังนี้ จัดประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง กระบวนการในการศึกษา ติดตามการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างนักวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563, สัมทภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารระดับสูงหรืระดับกลางของกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน, ผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน, กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อระดมความคิดศึกษาสภาพปัญหา สถานการณ์ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน ถอดบทเรียนการบริหารจัดการที่อยู่ระดับเขต เพื่อกำหนดร่างยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ ตัวแทนประชากรที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร คณะวิจัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 116 คน ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-27)

45.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -เชิญผู้ได้รับการคัดเลือก(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)ลงนามในสัญญา วันที่ 27 ก.พ.2563 -ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางกระบวนการในการศึกษาติดตามการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างนักวิจัย จนท.สำนักพัฒนาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มี.ค. 2563 -ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-31)

30.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดขอบเขตการจ้าง (TOR),พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา,ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดขอบเขตการจ้าง (TOR),พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพและข้อเสนอด้านราคา,ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมกรรมการ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดคุณลักษณะตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำเอกสารสำหรับการเชิญที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน ได้แก่ ขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษา (TOR) และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น และคัดเลือกที่ปรึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:การประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านการเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:นิติกรตรวจร่างสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานสรุปผล
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ที่ปรึกษาส่งมอบงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 8
:แถลงผลการศึกษา และนำเสนอแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของกทม.ต่อผู้บริหารกทม.
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2962

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2962

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **