ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ : 24000000-2965

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

เป้าหมายของโครงการ

-ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : -โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคม ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญกชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 เป็นเงิน 6,482,145,400.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.90 (2020-08-24)

84.90

24/8/2563 : -โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคม ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญกชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 5,936,685,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.10 (2020-07-23)

77.10

23/7/2563 : โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-social welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน5,391,700,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.32 (2020-06-26)

69.32

26/6/2563 : โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-social welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 4,847,595,700.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.55 (2020-05-28)

61.55

28/05/2563 : โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-social welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 4,304,425,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.80 (2020-04-22)

53.80

22/4/2563 :โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-เมษายน 2563 เป็นเงิน 3,762,011,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.05 (2020-03-24)

46.05

24/3/2563 -โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,219,782,100.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.35 (2020-02-27)

38.35

27/2/2563 : -โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 2,681,438,400.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.60 (2020-01-24)

30.60

24/1/2563 : โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2562-มกราคม 2563 เป็นเงิน 2,140,125,100.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-24)

23.00

24/12/2562 : -โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 1,605,064,600.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : -โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 892,117 คน เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมe-social Welfare โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,068,178,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-26)

8.00

26/10/2562 : -โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน มีหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีในสังคมปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 811,016 ราย เป็นเงิน 6,992,863,200.-บาท และดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Social Welfare โดยกรมบัญขีกลาง กระทรวงการคลัง -ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 532,434,900.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตเพื่อรวบรวมจำนวนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยสูงอายุเพื่อจัดสรรงบอุดหนุนฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตตรวจสอบและส่งข้อมูลบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านระบบบูรณาการฐษนข้อมูลสวัสดิการสังคม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการส่งข้อมูลบุคคลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินดำเนินการแจ้งการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม(e-social welfare) ให้กรมบัญชีกลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รวบรวมรายชื่อผู้บริจาคเบี้ยยังชีพสูงอายุและส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2965

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2965

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1014

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 81.8300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
79.93

100 / 100
2
80.43

100 / 100
3
81.34

100 / 100
4
81.83

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **