ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 : 24000000-2966

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-โครงสร้างประชากรของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ทันสมัยเจริญก้าวหน้า รวมทั้งประชาชนให้ความ สำคัญในการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย และระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมการกินอยู่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างทางสังคมก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยตามวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องประสบปัญหาและอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยว จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานให้ความดูแลช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหาและเป็นที่พึ่งในบั้นปลายชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเหล่านี้ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายที่ผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่ผู้สูงอายุแต่ละคนมีพื้นฐาน ภูมิหลังและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยใช้กิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม เพื่อการปรับตัวเข้าหากัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ตามอัตภาพ นอกจากนี้ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ยังมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการด้านปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยเสริม เช่น กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม ดนตรี ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ ทัศนศึกษา เป็นต้น ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์ บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้ผู้สูงอายุ ได้ใช้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่สถานสงเคราะห์ฯ ดำเนินการให้ภายใต้ “โครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2” อันจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพพอสมควรในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิต

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและพัฒนาผู้สูงอายุทุกกลุ่มทั้งในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และชุมชนใกล้เคียง ตามหลักกการสังคมสงเคราะห์ 2. เพื่อจัดสวัสดิการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมแก่ผู้สุงอายุที่อยู่ในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และชุมชนใกล้เคียง 3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 จำนวน 127คน 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 3. ผู้สูงอายุ บุคลากรที่เป็นเครือข่ายการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ในพื้นที่ใกล้เคียง 4. ผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนด้านปัญหาครอบครัว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 127 ราย รับเพิ่ม จำนวน - ราย เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ลาออก - ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 125 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/8/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 130 ราย รับเพิ่ม จำนวน - ราย เสียชีวิต จำนวน - ราย ลาออก 3 ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 127 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 -ผู้สูงอายุที่เข้ารับการสงเคราะห์ ยกมาจากเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 131 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ จำนวน 130 ราย -กิจกรรมที่จัดให้ผู้สูงอายุ 3 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยศูนย์สาธารณสุข 40 สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-24)

12.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินไตรมาส1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินไตรมาส1-ปัญหา/อุปสรรค สำนักงบโอนเงินงบประมาณผิดทำให้ไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติใช้เงินไตรมาส1 ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฯ ไตรมาส1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าสาธาณูปโภค
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2966

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2966

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **