ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง : 24000000-2967

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่อยู่กับ ครอบครัวในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต ไม่ถูกทอดทิ้งเป็นภาระแก่สังคมในการดูแลผู้สูงอายุ การให้บริการที่ศูนย์ฯ จัดให้มีหลายประเภท ได้แก่ การให้บริการในรูปแบบบ้านพักฉุกเฉิน โดยรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมเข้าพักอาศัยในบ้านพัก ฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว และให้การช่วยเหลือปัจจัย 4 และวิธีการทางด้านสังคมสงเคราะห์ การให้บริการ แก่ผู้สูงอายุในลักษณะ Day Center สำหรับผู้สูงอายุโดยเป็นเสมือนสโมสรผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเดียวกัน สามารถพบปะสังสรรค์ร่วมกิจกรรมอันเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และจิตที่ดี โดยให้ผู้สูงอายุมารับบริการที่ศูนย์ฯ แบบเช้าไป – เย็นกลับ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อเป็นการขยายงานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครให้กว้างขวาง และให้ผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างทั่วถึง 2. เพื่อให้เป็นศูนย์ให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น บริการด้านการแพทย์ สุขภาพอนามัย นันทนาการ การอาชีพ และการให้คำปรึกษา ฯลฯ 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถในสาขาวิชาการต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เพื่อให้สังคมยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากขึ้น 4. เพื่อเป็นศูนย์ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยรับผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยในบ้านพักฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู โดยดำเนินการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สุงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

-1. ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในด้านที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแล โดยรับเข้าพักอาศัยชั่วคราวในบ้านพักฉุกเฉิน จำนวน 30 ราย 2. ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง แบบเช้าไป - เย็นกลับ ในลักษณะของสโมสรผู้สูงอายุ จำนวน 300 คนต่อวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

2020-8-25 : 1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 454 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 157 ราย-กิจกรรมลีลาศ จำนวน 167 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 28 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 45 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 112 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 29 ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน - ราย ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน (งดให้บริการ) -ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 4 ราย 3.การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 78.14% -กิจกรรมดนตรีสากลและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านพักฉุกเฉินปิดบริการชั่วคราวตามมาตรการฯโรคโควิค 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-25)

90.00

25/7/2563 : 1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 309 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 104 ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน 115 ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน 143 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 5 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 15 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 80 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 8-กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน - ราย ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์) 3.การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 63.09% -กิจกรรมดนตรีสากลและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านพักฉุกเฉินปิดบริการชั่วคราวตามมาตรการฯโรคโควิค 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ศุูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ได้ขยายเวลาปิดศูนย์บริการแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงและหน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง ต่อจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไปอีก จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง การขยายเวลาปิดบริการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/05/2563 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ได้ขยายเวลาปิดบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง ต่อจากวันที่ 17 เมษายน 2563 ออกไปอีก จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่องการขยายเวลาปิดบริการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-26)

70.00

26/4/2563 :1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เนื่องจากปิดศูนย์บริการศูนยฯ ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่องขยายเวลาการปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน - ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน - ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน - ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน - ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน - ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน - ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน - ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน - ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน - ราย 3.การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 43.04% -ค่าเล่าเรียน เป็นเงิน 4,500.-บาท ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน 3,260.-บาท ค่าจ้างเหมาทำอาหารฯ จ้างเหมาดุแลทรัพย์สินฯ และจ้างเหมาทำความสะอาดฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 :1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (ตั้งวันที่ 25 กพ.63-16 มีค.63) เนื่องจากปิดศูนย์บริการศูนยฯ ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่องการปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 290 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 106 ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน 207 ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน 99 ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน 94 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 29 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 20 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 72 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 52 ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน - ราย 3.การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 37.32% -ค่าเล่าเรียน เป็นเงิน 4,500.-บาท ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน 3,260.-บาท ค่าจ้างเหมาทำอาหารฯ จ้างเหมาดุแลทรัพย์สินฯ และจ้างเหมาทำความสะอาดฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : 1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (ตั้งวันที่ 1-31 มกราคม 2563) ดังนี้ -กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 441 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 186 ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน 312 ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน 156 ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน 144 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 34 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 34 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 140 ราย -กิจกรรมพบกันเดือนละหนกับคนธรรมะ จำนวน 66 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 50 ราย -กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ จำนวน 173 ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน - ราย 3.ประจำปีงบประมาณ -ค่าตอบแทน เป็นเงิน 627,811.19 บาท -ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 220,354.74 บาท -ค่าเล่าเรียน เป็นเงิน 4,500.-บาท ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงิน 3,260.-บาท ค่าจ้างเหมาทำอาหารฯ จ้างเหมาดุแลทรัพย์สินฯ และจ้างเหมาทำความสะอาดฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : 1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (ตั้งวันที่ 1-31 มกราคม 2563) ดังนี้ -กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 577 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 276 ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน 359 ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน 209 ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน 263 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 36 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 34 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 140 ราย -กิจกรรมพบกันเดือนละหนกับคนธรรมะ จำนวน 45 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 45 ราย -กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ จำนวน 173 ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน - ราย 3.ประจำปีงบประมาณ -ค่าตอบแทน เป็นเงิน 133,990.90 บาท -ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน-บาท (ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้) -ค่าจ้างเหมาทำอาหารฯ จ้างเหมาดุแลทรัพย์สินฯ และจ้างเหมาทำความสะอาดฯ อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : 1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (ตั้งวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562) ดังนี้ -กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 491 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 263 ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน 249 ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน 155 ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน 188 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 21 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 28 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 128 ราย -กิจกรรมพบกันเดือนละหนกับคนธรรมะ จำนวน 70 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 75 ราย -กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ จำนวน 173 ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน - ราย 3.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 และการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : 1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (ตั้งวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562) ดังนี้ -กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 537 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 260 ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน 467 ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน 235 ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน 210 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 34 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 27 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 168 ราย -กิจกรรมพบกันเดือนละหนกับคนธรรมะ จำนวน 70 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 33 ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน 14 ราย 3.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 และการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : 1.การดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมแก่สมาชิกศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง (ตั้งวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562) ดังนี้ -กิจกรรมสวดมนต์ ออกกำลังกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นเกม (ปาเป้า,โยนห่วง,โบว์ลิ้งสนามและกีฬาเปตอง) จำนวน 638 ราย -กิจกรรมให้บริการด้านกายภาพบำบัด จำนวน 255 ราย -กิจกรรมให้บริการธาราบำบัด จำนวน 582 ราย -กิจกรรมดนตรีสากล จำนวน 167 ราย -กิจกรรมลีลาศ จำนวน 220 ราย -กิจกรรมนาฏศิลป์ จำนวน 47 ราย -กิจกรรมดนตรีไทย จำนวน 37 ราย กิจกรรมการให้บริการที่หน่วยบริการทางสังคมผู้สูงอายุห้วยขวาง จำนวน 170 ราย -กิจกรรมพบกันเดือนละหนกับคนธรรมะ จำนวน 59 ราย -กิจกรรมฝึกอาชีพ จำนวน 66 ราย 2.การดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในบ้านฉุกเฉิน จำนวน 76 ราย 3.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 และการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ(ไตรมาส1)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดจ้างเหมาประจำปี 2563
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุประจำปี 2563
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำปี 2563
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2967

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2967

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **