ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการดำเนินการบ้านอิ่มใจ : 24000000-2968

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-จากมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมและกำกับการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยประโยชน์บริเวณแม้นศรีครั้งที่2/62เมื่อวันที่5เมษายน 2562 เห็นควรให้ยกเลิกสัญญาเช่าบริเวณแม้นศรี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ2562 เนื่องจากเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณและมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม จัดหาพื้นที่แห่งใหม่รองรับการดำเนินการบ้านอิ่มใจ โดยใช้สถานที่อาคารชั้นเดียวภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงเป็นสถานที่ดำเนินการ และขอจัดสรรงบประมาณในปี 2563 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส(บ้านอิ่มใจ) เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการ สร้างโอกาสทางสังคมและขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานตามภารกิจด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ตามอำนาจหน้าที่ของ กทม.ประกอบกับ พรบ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 กำหนดให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กทม. และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน กทม. โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำรายงานสถานการณ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติงาน รวมถึงรับเรื่อง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทาน หรือปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เขต กทมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงสวัสดการขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม จึงยังคงดำเนินการในรูปแบบการให้บริการด้านการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา ส่งต่อ ติดตามตรวจสอบ ลงพื้นที่สำรวจ การเยี่ยมบ้าน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยกเลิกการให้บริการ พักค้าง เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กทม.ให้ได้รับความเป็นธรรม ความเสมอภาคและความมั่นคงในการดำรงชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ และเพื่อรับการดำเนินการในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ กทม.และตามนโยบายผู้บริหาร กทม.

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อเป็นศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส(บ้านอิ่มใจ)ดำเนินการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งต่อ ติดตามตรวจสอบ ลงพื้นที่สำรวจ การเยี่ยมบ้าน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กทม. 2.เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตามนโยบายผู้บริหาร 3.เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการดำเนินงนด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่ กทม.

เป้าหมายของโครงการ

-1.ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมายถึง บุคคลสัญชาติไทยที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว ปัญหาความรุนแรง ไร้ที่พึ่ง หรือผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม.ทั้งที่มีภูมิลำเนาใน กทม.และต่างจังหวัด 2.คนไร้าที่พึ่ง ได้แก่ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่มีงานทำเป็นแหล่ง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและบุคคลในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ในพื้นที่เขต กทม. ทั้งที่มีภูมิลำเนา ใน กทม.และต่างจังหวัด 3.เป็นผู้ทำการขอทานในพื้นที่เขต กทม. 4.หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรเอกชนอาสาสมัคร ชุมชน ประชาชนที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : 1.งบประมาณ -เงินที่ใช้ไปแล้ว 2,622,863.75.-บาท 2.วัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้านอิ่มใจช่วงปรับปรุง -เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตามนโยบายของผู้บริหาร -เพื่อให้เกิดกลไกลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการดำเนินการช่วยเหลือ คนไร้ที่พึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 3.การดำเนินงานช่วงปรับปรุงบ้านอิ่มใจ -ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดกรอง สัมภาษณ์การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้านและประชาสัมพันธ์ด้านที่พักอาศัยการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฎิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายของโรคโควิค-19 รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการที่เหมาะสมในแต่ละราย เพือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและการจัดบริการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 4.กลุ่มเป้าหมาย -คนไร้ที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและบุคคลในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 5.ผลการดำเนินการงานช่วงปรับปรุงบ้านอิ่มใจประจำเดือนกันยายน 2563 -ลงพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 169 ราย แยกเป็น ชาย 145 ราย หญิง 24 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-25)

67.00

25/8/2563 : 1.งบประมาณ -เงินที่ใช้ไปแล้ว 2,007,436.56.-บาท 2.วัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้านอิ่มใจช่วงปรับปรุง -เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตามนโยบายของผู้บริหาร -เพื่อให้เกิดกลไกลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการดำเนินการช่วยเหลือ คนไร้ที่พึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 3.การดำเนินงานช่วงปรับปรุงบ้านอิ่มใจ -ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดกรอง สัมภาษณ์การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้านและประชาสัมพันธ์ด้านที่พักอาศัยการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฎิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายของโรคโควิค-19 รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการที่เหมาะสมในแต่ละราย เพือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและการจัดบริการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 4.กลุ่มเป้าหมาย -คนไร้ที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและบุคคลในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 5.ผลการดำเนินการงานช่วงปรับปรุงบ้านอิ่มใจประจำเดือนสิงหาคม 2563 -ลงพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 182 ราย แยกเป็น ชาย 162 ราย หญิง 20 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-07-25)

64.00

25/7/2563 : 1.งบประมาณ -เงินที่ใช้ไปแล้ว 2,007,436.56.-บาท 2.วัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบ้านอิ่มใจช่วงปรับปรุง -เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ตามนโยบายของผู้บริหาร -เพื่อให้เกิดกลไกลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการดำเนินการช่วยเหลือ คนไร้ที่พึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 3.การดำเนินงานช่วงปรับปรุงบ้านอิ่มใจ -ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อคัดกรอง สัมภาษณ์การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้านและประชาสัมพันธ์ด้านที่พักอาศัยการให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฎิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายของโรคโควิค-19 รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามความต้องการที่เหมาะสมในแต่ละราย เพือเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพและการจัดบริการบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นการพัฒนาศักยภาพสามารถช่วยเหลือตนเองให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 4.กลุ่มเป้าหมาย -คนไร้ที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพและบุคคลในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 5.ผลการดำเนินการงานช่วงปรับปรุงบ้านอิ่มใจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 -ลงพื้นที่ในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 79 ราย แยกเป็น ชาย 70 ราย หญิง 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-06-26)

58.00

26/6/2563 : 2.1การดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ จากอาคาร 3 ขั้น บริเวณแม้นศรีไปติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซม เพื่อการใช้สอยประโยชน์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เรียบร้อย 2.2ได้ย้ายไปใช้พื้นที่อาคารชั้นเดียวภายในศูนย์บริการ ผู้สูงอายุดินแดงแทนพื้นที่ อาคาร3ชั้น บริเวณแม้นศรี โดยเข้าดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและได้คืนเงินเข้างบกลางเนื่องจาก 2.2.1ปัจจุบันอาคารชั้นเดียวที่จะปรับปรุงมีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา และติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต และได้ย้ายครุภัณฑ์พร้อมเครื่องใช้ในสำนักงานจากบ้านอิ่มใจบริเวณแม้นศรี เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน์วงจรปิด มาติดตั้งภายในอาคารเพื่อใช้สอยประโยชน์ไปพลางก่อนและไม่กระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด ส่วนห้องน้ำ ห้องสุขาสามารถใช้ร่วมกับศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงได้ตามปกติ 2.2.2สำนักงบประมาณ กทม. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของ กทม.จึงให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนทำและการดำเนินการศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (บ้านอิ่มใจ) ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาและไม่ได้รับเงินประจำงวดค่าปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบภายในบริเซณศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ทำให้ต้องคืนเงินงบประมาณดังกล่าว เข้างบประมาณ 2.3ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่ กทม. เพื่อคัดกรอง สัมภาษณ์การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย แอกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ด้านที่พักอาศัย การแจ้งประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ห้ามมิให้ออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. การให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายของโรคโควิด -19 รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามต้องการที่เหมาะสมในแต่ละรายเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสามารถช่วยเหลือตนเองให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขประจำเดือนมิถุนายน 2563 -ผลดำเนินการลงพื้นที่จัดระเบียบพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 125 ราย แยกเป็น ชาย 109 ราย หญิง 16 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-05-28)

26.00

28/05/2563 : 2.1การดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย วัสดุ ครุภัณฑ์ จากอาคาร 3 ขั้น บริเวณแม้นศรีไปติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซม เพื่อการใช้สอยประโยชน์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เรียบร้อย 2.2ได้ย้ายไปใช้พื้นที่อาคารชั้นเดียวภายในศูนย์บริการ ผู้สูงอายุดินแดงแทนพื้นที่ อาคาร3ชั้น บริเวณแม้นศรี โดยเข้าดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและได้คืนเงินเข้างบกลางเนื่องจาก 2.2.1ปัจจุบันอาคารชั้นเดียวที่จะปรับปรุงมีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา และติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต และได้ย้ายครุภัณฑ์พร้อมเครื่องใช้ในสำนักงานจากบ้านอิ่มใจบริเวณแม้นศรี เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม โทรทัศน์วงจรปิด มาติดตั้งภายในอาคารเพื่อใช้สอยประโยชน์ไปพลางก่อนและไม่กระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด ส่วนห้องน้ำ ห้องสุขาสามารถใช้ร่วมกับศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงได้ตามปกติ 2.2.2สำนักงบประมาณ กทม. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของ กทม.จึงให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนทำและการดำเนินการศูนย์คัดกรองและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส (บ้านอิ่มใจ) ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาและไม่ได้รับเงินประจำงวดค่าปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบภายในบริเซณศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ทำให้ต้องคืนเงินงบประมาณดังกล่าว เข้างบประมาณ 2.3ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่ กทม. เพื่อคัดกรอง สัมภาษณ์การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย แอกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน และประชาสัมพันธ์ด้านที่พักอาศัย การแจ้งประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ห้ามมิให้ออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. การให้คำปรึกษาแนะนำวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายของโรคโควิด -19 รวมถึงการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามต้องการที่เหมาะสมในแต่ละรายเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสามารถช่วยเหลือตนเองให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขประจำเดือนพฤษภาคม 2563 -ผลดำเนินการลงพื้นที่จัดระเบียบพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 196 ราย แยกเป็น ชาย 131 ราย หญิง 21 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-04-26)

23.00

26/4/2563 :-ได้ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ -กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม(บ้านมิตรไมตรีในพื้นที่เขตดินแดง,ห้วยขวาง,ธนบุรี)-สำนักงานเขตพระนคร ,คลองสาน ,บางพลัด .บางกอกใหญ่ ,ราชเทวี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ,ฝ่ายเทศกิจ)ประจำเดือนเมษายน 2563 -ผลดำเนินการลงพื้นที่จัดระเบียบพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 245 ราย แยกเป็น ชาย 184 ราย หญิง 61 ราย 24/3/2563 :-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงอาคารชั้นเดียวและบริเวณโดยรอบภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด -ส่งเงินคืนเข้างบกลาง เป็นเงิน 3,281,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 :-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงอาคารชั้นเดียวและบริเวณโดยรอบภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด -ได้ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งในเขตกรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ -กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม(บ้านมิตรไมตรีในพื้นที่เขตดินแดง,ห้วยขวาง,ธนบุรี)-สำนักงานเขตพระนคร ,คลองสาน ,บางพลัด .บางกอกใหญ่ ,ราชเทวี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ,ฝ่ายเทศกิจ)ประจำเดือนมีนาคม 2563 -ผลดำเนินการลงพื้นที่จัดระเบียบพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 21 ราย แยกเป็น ชาย 17 ราย หญิง 4 ราย -อยู่ระหว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-02-27)

16.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงการศูนย์บริการดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-24)

14.00

24/1/2563 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงอาคารชั้นเดียวและบริเวณโดยรอบภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-24)

12.00

24/12/2562 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงอาคารชั้นเดียวและบริเวณโดยรอบภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -อยู่ระหว่างกรเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-26)

8.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงอาคารชั้นเดียวและบริเวณโดยรอบภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงอาคารชั้นเดียวและบริเวณโดยรอบภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง -อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการบ้านอิ่มใจ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการเสนอผู้บริหาร กทม.หลังเสร็จสิ้นโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2968

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2968

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1015

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **