ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 24000000-2969

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

--สืบเนื่องจากพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีรับสั่ง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 เกี่ยวกับธนาคารสมองโดยการนำผู้ที่เกษียณอายุแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถมาช่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการสนองพระราชดำรัสในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายทุกกระทรวง ทบวง กรม สำรวจทรัพยากรที่พ้นตำแหน่งไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ แต่ยังมีสุขภาพดี มีความพร้อม และสมัครใจเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว และแจ้งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชิต (สศช.) ในฐานะหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง มีหน้าที่รวบรวม ข้อมูล จัดทำบัญชีหรือทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ จำแนกเป็นรายสาขา และเป็นตัวกลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูล จัดทำข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพร้อมให้บริการและเป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ การจัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงาน และรวมองค์ความรู้ทางวิชาการของศูนย์ประสานงานธนาคารสมองผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอันประกอบด้วย ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มาร่วมกันทำประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มต่อสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและกรุงเทพมหานครต่อไป

24050100/24050100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน วุฒิอาสาและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์มาสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณอายุได้มีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุต่อสังคม 3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวุฒิอาสาและภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-กิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ให้แก่บุคลากรคลังสมองผู้สูงอายุ เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ชมรมผู้สูงอายุ นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวม 520 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

2020-5-28 : ยกเลิกการดำเนินการและคืนเงินเข้างบกลาง เนื่องจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมได้โปรดอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลางตามหนังสือสำนักงานสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด ที่ กท 1505/1176 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและปรับลดงบประมาณเพื่อคืนเงินเข้างบกลาง ตามแนวทางบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-24)

30.00

24/4/2563 : -เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น -ส่งเงินคืนเข้างบกลาง เป็นเงิน 383,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 : -ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรมฯ -เนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ลงวันที่ 27 กพ.63 สถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศและมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID -19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว และอยู่ในระหว่างดำเนินการเตรียมการกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ในระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2969

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2969

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1017

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถสู่สังคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **