ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร : 24000000-2981

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจรัญญา ธรรมนู นางสาวจินตนา เชียงไชยสกุลไทย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 143,595 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ประเภทของการทำการเกษตร แบ่งเป็น นาข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง และหญ้าสนาม เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรในต่างจังหวัด เช่น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ดินเค็มเน่าเสีย น้ำท่วม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุน และเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรของตนเองยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษและพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรแขนงต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เกษตรกรปลูกผัก เกษตรกรทำสวนผลไม้ เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน เกษตรกรทำนา ฯลฯ สำนักพัฒนาสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรขึ้น

24040300/24040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ จำนวน 1 หลักสูตร แบบไป-กลับ จำนวน 92 คน ณ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่2 สร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร โดยจัดอบรมให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร จำนวน 100 คน แบบไป-กลับ ณ กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/05/2563 : กิจกรรมที่1 ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างโอนเงินงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-24)

65.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 19 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 91 คน กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคกก.ฯ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 99 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ได้จัดประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ประสานเขตส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก depa จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร จัดประชุมคกก.ฯ จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรฯ จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 จัดอบรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ได้จัดประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ประสานเขตส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก depa กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้ประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม จำนวน 1 หลักสูตร ขณะนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าอบรม กิจกรรมที่2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานครแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้ประชุมกำหนดหลักสูตรการอบรม จำนวน 1 หลักสูตร กิจกรรมที่2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักสูตรการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานวิทยากรอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2981

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2981

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1032

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
93.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **