รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ : 2400-1032

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและประสานสถานที่อบรมและวิทยากร โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร หมายถึง เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร กลุ่มเป้าหมายที่สำนักพัฒนาสังคม คัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ โดยคาดหวังให้เป็นแกนหลักในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร 2. มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ หมายถึง เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ จากการจัดฝึกอบรมการจัดศึกษาดูงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำโดยสำนักพัฒนาสังคมและผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจตามที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด เกณฑ์การประเมินผลด้านความรู้ ความเข้าใจ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การทดสอบความรู้ : การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 2. การนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ประมาณ 3 - 6 เดือน โดยนักวิชาการเกษตรของสำนักพัฒนาสังคมลงพื้นที่/แปลงเกษตร เพื่อติดตามว่าเกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ x 100 / จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด