ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร : 24000000-2982

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสมชาย ชาตะรูปะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรอยู่ประมาณ 143,595 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน แยกเป็น ทำนาข้าว ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ผัก หญ้าสนาม นอกจากนี้ยังมีการทำปศุสัตว์เลี้ยงไก่/เป็ด ห่าน นกกระจอกเทศ แพะ แกะ โค กระบือ และทำอาชีพการประมง ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งทะเล ปลาน้ำจืด หอย ปู เป็นต้น มีครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ซึ่งในการทำการเกษตรอาจจะทำให้เกษตรกรในกรุงเทพมหานครประสบปัญหา เช่น ปัญหาเรื่องดิน น้ำ โรค แมลงศัตรูพืชปัญหาต้นทุนการผลิต และปัญหาด้านการตลาด เป็นต้น การจัดทำคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร บรรลุผลเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาได้รับบริการและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการ-ถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้ความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไป ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละสาขาทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ พร้อมอุปกรณ์มาให้บริการ โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปถึงเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครเพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรในการทำการเกษตรให้ได้รับการบริการทางวิชาการด้านต่างๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสมกับเกษตรกรในกรุงเทพมหานคร และจะเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24040300/24040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 3.2 เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบถ้วนในคราวเดียวกัน 3.3 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในกรุงเทพมหานครร่วมกัน 3.4 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานครให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 300 คน ข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 45 คน ข้าราชการและลูกจ้างจาก 26 สำนักงานเขตชั้นนอก จำนวน 35 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจากสำนักพัฒนาสังคม 20 คน รวม 400 คน จำนวน 4 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/07/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน ครั้งที่3 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีผู้เข้าร่วมงาน 568 คน ครั้งที่4 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ มัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน 400 คน รวมจัดงาน 4 ครั้งมีผู้เข้าร่วมงาน 1,802 คน โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก การปลูกและดูแลรักษาพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ แจกพันธุ์พืช และปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกร ได้แก่ การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :การจัดงานครั้งที่ 4 ดำเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/06/2563 : ได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการทำปุ๋ยหมัก การปลูกและดูแลรักษาพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฯลฯ ปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกร ได้แก่ การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วม ฯลฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานครั้งที่ 3 ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-27)

78.00

27/05/2563 :ได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างชะลอการจัดงานครั้งที่3 เนื่องจากสถานะการ covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-24)

70.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ครั้งที่2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองปักหลัก เขตประเวศ กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 430 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-28)

65.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานคลินิกเกษตรฯ ครั้งที่2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 404 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดงานคลินิกเกษตรฯ ครั้งที่2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2019-12-25)

62.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ในวันที่ 24 ณ วัดธรรมคุณาราม เขตบางขุนเทียน กทม.มีผู้เข้าร่วมงาน 402 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินจัดงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขอยืมเงินทดรองราชการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2982

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2982

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1032

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
93.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **