ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : 24000000-2983

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอรุณรุ่ง ไทยชูวงศ์กุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรมได้สนองพระราชดำริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตหนองจอก และเขตทวีวัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสายไหม เมื่อปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสะพานสูง เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยเกษตรกรของกรุงเทพมหานครจากเขตสะพานสูงได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ทฤษฎีใหม่ เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งจากแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการดำรงอยู่ของคนให้พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอันดับแรก และนำไปสู่การรวมพลังเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการประสานจัดหาแหล่งทุน แหล่งเงิน และการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม มีภารกิจด้านส่งเสริมการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้น

24040300/24040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้นำทฤษฎีใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-30)

100.00

30/07/2563 : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่3 ในวันที่ 7-9 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่4 ในวันที่ 13-15 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน รวมทั้ง 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1114 คน หัวข้อในการจัดนิทรรศการเรื่อง 1.เกษตรทฤษฎีใหม่หลักการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 2.แนวทางและวิธีดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ 3.ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ 4.การดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-06-24)

96.00

ได้จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่3 ในวันที่ 7-9 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่4 ในวันที่ 13-15 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน รวมทั้ง 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1114 คน หัวข้อในการจัดนิทรรศการเรื่อง 1.เกษตรทฤษฎีใหม่หลักการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 2.แนวทางและวิธีดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ 3.ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่ 4.การดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรุงเทพมหานคร และลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการในเดือน มิ.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ติดตามประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-27)

95.00

27/05/2563 : ได้จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่3 ในวันที่ 7-9 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่4 ในวันที่ 13-15 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน รวมทั้ง 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1114 คน และจะลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการในเดือน มิ.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ติดตามประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-04-29)

93.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่3 ในวันที่ 7-9 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่4 ในวันที่ 13-15 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน รวมทั้ง 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1114 คน และจะลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการในเดือน มิ.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-03-24)

92.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่3 ในวันที่ 7-9 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่4 ในวันที่ 13-15 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน รวมทั้ง 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1114 คน และจะลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการในเดือน มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-02-28)

91.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่3 ในวันที่ 7-9 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่4 ในวันที่ 13-15 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน รวมทั้ง 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1114 คน และจะลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการในเดือน มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-29)

90.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวด สำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการ จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 137คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่3 ในวันที่ 7-9 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่4 ในวันที่ 13-15 ม.ค.63 ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดและสำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการแล้ว จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดและสำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนการจัดนิทรรศการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการจัดนิทรรศการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2983

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2983

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1032

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
93.75

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **