ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : 24000000-2983

สํานักพัฒนาสังคม

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวอรุณรุ่ง ไทยชูวงศ์กุล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรมได้สนองพระราชดำริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตหนองจอก และเขตทวีวัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสายไหม เมื่อปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเขตสะพานสูง เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยเกษตรกรของกรุงเทพมหานครจากเขตสะพานสูงได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ทฤษฎีใหม่ เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งจากแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการดำรงอยู่ของคนให้พออยู่พอกิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอันดับแรก และนำไปสู่การรวมพลังเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการประสานจัดหาแหล่งทุน แหล่งเงิน และการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการลงทุนประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม มีภารกิจด้านส่งเสริมการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อภาคการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้น

24040300/24040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้นำทฤษฎีใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดและสำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการแล้ว จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่1 ในวันที่ 17-19 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 637 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ครั้งที่2 ในวันที่ 13-24,26 ธ.ค.62 ณ โรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดและสำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจสถานที่จัดนิทรรศการและวางแผนการจัดนิทรรศการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการจัดนิทรรศการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการจัดนิทรรศการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2983

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2983

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1032

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **