ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน โดยใช้แรงงานเขต : 50010000-3241

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไพทูรย์ งามขำ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผลการปฏิบัติงานตามแผนการทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน รายงานผ่านเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำ (แบบ สนน.01)ไม่เกินวันที่ 5 ของทุเดือน

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคู คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 (เริ่มลงข้อมูลผ่านเว็บไซด์สำนักการระบายน้ำ เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562)รายงานผ่านเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำ (แบบ สนน.01)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-27)

100.00

2019-9-27 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวนแผนงานที่สำนักงานเขดำเนินการแผนงาน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-09-16)

70.00

16/9/2562 :ได้รายงานลงระบบเว็บไซด์แบบสนน.01 และ แบบสนน.02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนซอยทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต แผนงาน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,2429 เมตร แผนงานจ้างเหมา 84 เมตร 23,806 เมตร ดำเนินการได้ 84 เมตร 23,806 เมตร ฝาท่อจำนวน 4 แห่ง ตะแกรง 2 แห่ง คันหิน 1 แห่ง เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-08-30)

60.00

30/8/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และลงระบบ สนน.01 - สนน. 02 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-08-15)

75.00

15/8/2562 : ได้จัดทำรายงานและรายงานในระบบ สนน.01 - สนน.02 เรียบร้อยแล้ว แผนงานทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ได้ดำเนินการ จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร และการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อตะแกรงคันหิน 1 แห่ง ฝาท่อ 2 แห่ง และคันหิน จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-07-31)

70.00

31/7/2562 : ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และลงระบบเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร จ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ดำเนินการได้ จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ฝาท่อ 9 แห่ง ตะแกรงจำนวน 6 แห่ง และคันหิน จำนวน 6 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2019-07-15)

68.00

15/7/2562 ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยและลงในระบบ สนน.01 - สนน. 02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2019-06-28)

67.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดรายงานแบบสนน.01 - แบบ สนน.02 ประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และลงระบบเว๊บไซด์ของสำนักการะบายน้ำเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-14)

65.00

14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการลงระบบเว็บไซด์ของ สนน.01 - สนน.02 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-28)

60.00

28/5/2562 :ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว,รายงานแบบ สนน.01 - สนน. 02 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-05-14)

54.00

14/5/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนแ และรายงานลงเว็บไซด์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2019-04-29)

53.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ลงระบบเว็บไซด์แบบ สนน.01และสนน.02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร จ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ดำเนินการได้ จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร การปรับปรุงซ่อมแซม ฝาท่อ 5 แห่ง ตะแกรง 3 แห่ง คันหิน 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2019-04-18)

51.00

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-29)

50.00

29/3/2562 : ได้ลงระบบเว็บไซด์แบบ สนน.01และสนน.02 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 18 ซอย 2,429 เมตร จ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร การปรับปรุงซ่อมแซม ฝาท่อ 5 แห่ง ตะแกรง 3 แห่ง คันหิน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-02-28)

35.00

28/2/2562 : ดำเนินการจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว และรายงานในระบบ สนน .01 ,สนน. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-14)

30.00

14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานในระบบเว็บไซด์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว จำนวนซอยทั้งหมด 102 ซอย โดยแรงงานเขต 18 ซอย ดำเนินการได้ 8 ซอย 2,429 เมตร โดยการจ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 2,3806 เมตร ฝาท่อ 7 แห่ง ตะแกรง 6 แห่ง คันหิน 4 แห่ง และลงในระบบรายงานสนน 01- สนน 02 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-01-15)

16.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-28)

15.00

28/12/2561 :จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว แผนงาน จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร ดำเนินการได้ 6 ซอย 613 เมตร ฝาท่อ 4 แห่ง ตะแกรง 1 แห่ง คันหิน 1 แห่ง และลงระบบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2018-12-13)

12.00

13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-24)

5.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานประจำเดือนและลงรายงานผ่านระบบเว็บไซด์ของสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 102 ซอย 26,235 เมตร ที่ล้างในปีนี้ 102 ซอย 26,235 เมตร โดยแรงานเขต แผนงาน 18 ซอย 2,429 เมตร แผนงานล้างจ้างกรมราชทัณฑ์ 23,806 เมตร ปรับปรุงซ่อมแซม ฝาท่อ 6 แห่ง,ตะแกรง 1 แห่ง,คันหิน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2018-10-22)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3241

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3241

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0721

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **