ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงรับน้ำและคันหิน โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่น : 50010000-3242

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไพพูรย์ งามขำ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตให้ดูสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-03-29)

100.00

29/3/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ระยะเวาในการดำเนินการ 60 วัน เริ่มสัญญา 12 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2019-02-28)

96.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-02-14)

95.00

14/2/2562 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารส่งฝ่ายการคลัง ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน เริ่มต้นสัญญาวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 9 กุมภาพันธ์ 2562 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-01-29)

23.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-01-15)

21.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-28)

20.00

28/12/2561 : แผนงานจำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ดำเนินการได้ 14 ซอย 3,927 เมตร และรายงานลงระบบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2018-12-13)

18.00

13/12/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2018-11-29)

17.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-10-26)

15.00

26/10/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3242

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3242

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0721

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **