ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต : 50010000-3243

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคู คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคู คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและพัฒนาคู คลอง ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม ยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-01-29)

100.00

2019-1-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-01-15)

21.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-28)

20.00

28/12/2561 แผนงานจำนวน 6 คลอง 743 เมตร ดำเนินการจำนวน 6 คลอง 743 เมตร และจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2018-12-13)

16.00

13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวมีรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-29)

15.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-26)

10.00

26/11/2561 :ได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานผ่านเว็บไซด์สำนักการระบายน้ำ จำนวนซอยที่ล้างทั้งหมด 102 ซอย 20,235 เมตร โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 18 ซอย 2,429 เมตร แผนงานจ้างเหมา จำนวน 84 ซอย 23,806 เมตร ฝาท่อ 4 แห่ง แผนงานการขุดลอกคูคลอง จำนวน 6 คลอง 743 เมคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-24)

5.00

24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้ลงแผนงานประจำปีตามแบบ สนน.02 โดยรายงานผ่านเว็บไซด์สำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว แผนงานจำนวน 6 คลอง 743 เมตร และได้จัดรายงานประจำเดือนและลงระบบเรียบร้อยแล้ว จำนวนคู - คลอง ที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 คลอง 743 เมตร สำนักงานเขตพระนคร ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช หมุนเวียบ ตลอดทั้งปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมจัดทำรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3243

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3243

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0721

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **