ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50010000-3250

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญญา ปาณินท์ โทร. 6575

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง กอปรกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มีการปรับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกให้สอดคล้องกันระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการปรับตัวชี้วัดการประเมิน พัฒนาผู้ประเมินให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในการประเมิน เข้าใจบริบทของสถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษามีมาตรฐานการประเมินที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ตรงตามสภาพจริง สามารถให้ผลสะท้อนกลับแก่สถานศึกษาที่เป็นข้อมูล ที่สถานศึกษาในไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ โดยกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563 ฝ่ายการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร จึงต้องพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 11 แห่ง ให้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งจนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐาน และเตรียมพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จึงได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ขึ้น เพื่อให้มีผู้ที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความสามารถเข้าใจบริบทของสถานศึกษาและได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครต่อไป

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2 ในปี 2562

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2 (ปี 2562) 3.2 ด้านคุณภาพ - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง - สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2 (ปี 2562)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-16)

100.00

16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-22)

90.00

22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเตรียมเอกสารดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-25)

85.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-25)

80.00

25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-21)

70.00

21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-22)

60.00

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-03-20)

40.00

20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดต่อวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมสถานที่อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-20)

25.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-16)

20.00

16/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-17)

15.00

17/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวางแผนและเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-13)

10.00

13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดและวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนสรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3250

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3250

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0724

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **