รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5001-0724

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
86.70
100.0000
100 / 100
4
86.70
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนของปีการศึกษา 2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 2 ก.พ. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็น คะแนนความสำเร็จรายวิชา 8 คะแนน ได้ 7.67 คะแนน และคะแนนพัฒนาการรายวิชา 2 คะแนน ได้ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ เท่ากับ 8.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

คะแนนเต็ม 10 คะแนน แบ่งเป็น คะแนนความสำเร็จรายวิชา 8 คะแนน ได้ 7.67 คะแนน และคะแนนพัฒนาการรายวิชา 2 คะแนน ได้ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งหมดที่ได้ เท่ากับ 8.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนที่กำหนดทุกรายวิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา - โรงเรียนที่กำหนด หมายถึง แบ่งตามเกณฑ์การคำนวณช่วงระดับคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ กลุ่มโรงเรียน A ระดับคุณภาพมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม กลุ่มโรงเรียน B ระดับคุณภาพมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับค่อนข้างดีถึงดี กลุ่มโรงเรียน C ระดับคุณภาพมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับพอใช้ถึงปานกลาง กลุ่มโรงเรียน D ระดับคุณภาพมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ในระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่งถึงควรปรับปรุง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่มโรงเรียน) โดยนำผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 2. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนำร้อยละความสำเร็จ รายวิชา (ข้อ 1) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน) 3. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับชั้นของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน : ผลรวมร้อยละความสำเร็จทุกระดับชั้นของหน่วยงาน หารด้วยจำนวนระดับชั้นของหน่วยงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชา (รายวิชาแยกตามระดับชั้นและกลุ่มโรงเรียน) โดยนำผลคะแนนเฉลี่ยรายวิชาที่ดำเนินการได้เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 2. หาร้อยละความสำเร็จรายระดับ (ชั้น ป.6 ม.3 ม.6) โดยนำร้อยละความสำเร็จ รายวิชา (ข้อ 1) มาหาค่าเฉลี่ย (ป.6 431 โรงเรียน, ม.3 109 โรงเรียน, ม.6 9 โรงเรียน) 3. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน โดยนำร้อยละความสำเร็จของทุกระดับชั้นของหน่วยงานมาหาค่าเฉลี่ย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด