ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50010000-3251

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญญา ปาณินท์ โทร. 6575

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530 – 2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กร ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคล ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตร่วมกันทำงาน โดยมีสำนักการศึกษาเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขต ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาทนโยบายและทิศทางในการพัฒนาตนเองได้

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแนวทาง ที่กำหนด 2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น 2.3 เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้นด้วย 2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขต ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2.5 เพื่อความร่วมมือกันทำงานภายในศูนย์วิชาการเขต

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ - ผู้เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 160 คน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 ศูนย์วิชาการเขตสามารถดำเนินการพัฒนาและเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร 3.2.2 สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมาตรฐานของโรงเรียนในสังกัดให้ใกล้เคียงกัน 3.2.3 สามารถกระจายอำนาจในการบริหารการดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-21)

100.00

21/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-04-22)

80.00

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-20)

50.00

20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขต เรื่อง ศิลปะสื่อสร้างสรรค์ DIY ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร ในวันที่ 16 มีนาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-02-20)

30.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต และคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-16)

20.00

16/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาข้อมูลการอบรมและติดต่อวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-17)

15.00

17/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวางแผน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ หาข้อมูลการอบรมและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-13)

10.00

13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดและวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-03-16
สิ้นสุด :2019-03-16
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-03-16
สิ้นสุด :2019-03-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3251

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3251

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0724

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **