ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50010000-3254

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญญา ปาณินท์ โทร. 6575

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชา ที่สำคัญกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุมกำกับ ดูแล แทนผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรม และทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่มลูกเสือ และยุวกาชาด ที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีต่อสังคมต่อไป จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการยุวกาชาด สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ตามกำหนด

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำได้อย่างถูกต้อง 2.3 เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ - ยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานคร 2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน จะจัดสรรลูกเสือและยุวกาชาดส่งเข้ารับการฝึกอบรม ตามโควต้าของนักเรียนและศักยภาพของโรงเรียน โดยมีลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน และยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด จำนวนอย่างละ 20 คน รวม 40 คน 3.2 ด้านคุณภาพ - ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการนี้จะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-21)

100.00

21/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-22)

60.00

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม , 1 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-20)

30.00

20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรมและเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-20)

25.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาข้อมูลสถานที่ในการจัดฝึกอบรมและเตรียมติดต่อประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-16)

20.00

16/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการหาข้อมูลสถานที่ในการจัดฝึกอบรมและเตรียมติดต่อประสานงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-17)

15.00

17/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการวางแผน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ หาข้อมูลสถานที่ในการจัดฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-13)

10.00

13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดและวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปแลประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3254

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3254

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0724

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **