ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร : 50010000-3262

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญญา ปาณินท์ โทร. 6575

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและความต้องการของเยาวชนเองโดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือและยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัยและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารีร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง มีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2.2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2.3 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2.4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียนชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 2.5 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูป การเรียนรู้ สร้างระเบียบวินัย และการส่งเสริมการทำความดี 2.6 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารี ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ - ลูกเสือสำรอง จำนวน 29 คน ผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 คน รวม 30 คน โรงเรียน วัดมกุฏกษัตริยาราม ร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน ทุกโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ตามอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 3.2.2 ผู้บริหารงานลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับของกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-16)

100.00

16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-22)

90.00

22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-07-25)

70.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-25)

60.00

25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-21)

50.00

21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-22)

40.00

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-20)

30.00

20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-20)

25.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-16)

20.00

16/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-17)

15.00

17/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-13)

10.00

13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดและวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 3
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนสรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3262

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3262

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0724

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **