ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50010000-3265

สำนักงานเขตพระนคร

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกัญญา ปาณินท์ โทร. 6575

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงก็คือข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถภาพของบุคลากรกลุ่มนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารก็คือ การประชุม ซึ่งผู้บริหารและวิทยากรสามารถที่จะให้คำชี้แจงตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าประชุมได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักในภารกิจของการจัดการศึกษา ซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบโดยได้การบำรุงขวัญและกำลังใจในอันที่จะพัฒนางานให้เจริญยิ่งขึ้น ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ตลอดจนงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบและนโยบายของผู้บริหาร ๒.3 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งมีโอกาสใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารทั้งในระดับสำนักงานเขตและระดับสำนักการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ - ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 160 คน ๓.๒ ด้านคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-16)

100.00

16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-22)

90.00

22/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-07-25)

70.00

25/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-06-25)

60.00

25/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการประชุมครูในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-05-21)

50.00

21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-22)

40.00

22/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-20)

30.00

20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-20)

25.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-16)

20.00

16/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-17)

15.00

17/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมวางแผน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-13)

10.00

13/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวดและวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-22)

5.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-06-17
สิ้นสุด :2019-06-17
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-06-17
สิ้นสุด :2019-06-17

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3265

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3265

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0724

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **