ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ : 50010000-3270

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงระบบระบายน้ำในโรงเรียนออกสู่ภายนอกพร้อมปรับระดับ,ปรับปรุงห้องครัว,ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ,ปรับปรุงห้องน้ำครุู,ทาสีผนัง - ฝ้าเพดาน ภายในและภายนอก

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าชำรุดจากการใช้งาน ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย จึงเห็นควรได้รับการปรับปรุง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงาม เรียบร้อยยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-02-14)

100.00

14/2/2562 : ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561 ดึงกีฎาแล้ว เมื่อวันที่ 1878 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-01-29)

80.00

29/1/2562 :ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-01-15)

54.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2018-12-25)

53.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2018-12-13)

51.00

13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-11-26)

50.00

26/11/2561 :ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.2/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กรรมการตรวจการจ้าง นางนิวรรณ โรจนวัชร,นายปรัชญา สุกันทะ,นายอนุรักษ์ ภู่มาลา,นายณัฐพงษ์ จูมเกตุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-11-15)

30.00

15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเงินงวดและอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-10-30)

25.00

30/10/2561 : อยู่ระหว่างการพิจารณาผลของคณะกรรมการ คาดว่าจะรายงานภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-22)

20.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 22 ตุลาคม 2516

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขายแบบระหว่างวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2561
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0724

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **