ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ : 50010000-3277

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงห้องพักครู,โรงอาหารและห้องน้ำสำนักงาน,ปรับปรุงโรงอาหารและห้องน้ำใต้บันได อาคาร 2,ปรับปรุงฝ้าเพดานในอาคาร 2 และอาคาร 3,ปรับปรุงบ้านพักนักการและบ้านพักเจ้าหน้าที่,ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง,ปรับปรุงทาสีอาคาร1และ2(บริเวณชั้น 2,3),ปรับปรุงอาคารเรียน,ครุภัณฑ์

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่าชำรุดจากการใช้งาน จึงเห็นควรได้รับการปรับปรุง

เป้าหมายของโครงการ

เพืิ่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-28)

100.00

28/5/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดึงใบกีฎาแล้วเลขที่ 3651/2562 จ่ายเงินแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2019-05-14)

96.00

14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำงใบกีฎาเรียบร้อยแล้ว เลขที่ 3651/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-04-29)

95.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขอจัดส่งเอกสารให่ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-04-18)

90.00

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งมอบงานวันที่ 11 เมษาบน 2562 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2019-03-26)

59.00

26/3/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา สัญญาเลขที่ ย. 7/2562 ลงวันที่ี 21 พฤศจิกายน 2562 แจ้งการเรียกค่าปรับ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2019-03-14)

58.00

14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-02-27)

57.00

27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2019-02-14)

56.00

14/2/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-01-29)

55.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-01-15)

54.00

15/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2018-12-25)

53.00

25/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2018-12-13)

51.00

13/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-11-26)

50.00

26/11/2561 :ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเลขที่ ย.7/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจการจ้าง นาย สรภาคย์ สุพคุตร์,นายนิรันดร์ ปราบพลา ผู้ควบคุมงางานนายปรัชญา สุกันทะ,นายอนุรักษ์ ภู่มาลา,นายยศวัฒน์ นิธิวุฒิธัญนนท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-11-15)

30.00

15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งสัญญาให้ฝ่ายเทศกิจตรวจร่าง เมื่อวันที่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-10-30)

20.00

30/10/2561 : อยู่ระหว่างประกาศขายแบบ ระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 29 ตุลาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-10-22)

15.00

22/10/2561 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อยู่ระหว่างเห็นชอบรายงานขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานผลขอจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0724

ตัวชี้วัด : 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.7000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
86.70

100 / 100
4
86.70

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **