ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 50010000-3280

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร โทร. 6585

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต้องสร้างให้คนในชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน มีกระบวนการจัดการ สามารถกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาชุมชนร่วมกัน

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ในการจัดการชุมชนร่วมกัน 2. เพื่อให้ชุมชนมีแผน/แนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-20)

100.00

20/9/2562 : ชุมชนมีแผนชุมชน การดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-08-29)

60.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว คือ 1. ชุมชนท่าเตียน 2.ชุมชนหลังวัดราชนัดดา 3.ชุมชนวัดอินทรวิหาร 4.ชุมชนวัดนรนาถ 5.ชุมชนตรอกบ้านพานถม 6. ชุมชนราชบพิธพัฒนา 7.ชุมชนวัดใหม่อมตรส 8.ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร 9.ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน 10.ชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ครอกไก่แจ้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-07-31)

50.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 24 ก.ค.62 ประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชนและส่งแผนพัฒนาชุมชน 10 ชุมชนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-06-26)

45.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อบรมกรรมการชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มั

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-05-28)

40.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรรมการชุมชนฯเข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จ.กาญจนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-04-29)

35.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรรมการชุมชนฯเข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ จ.กาญจนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-29)

30.00

29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กรรมการชุมชนฯเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จ.กาญจนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-28)

25.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคู่มือแผนพัฒนาชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-26)

15.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาฯ ที่ 511/2561 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-30)

5.00

30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความเข้าใจในการจัดทำแผนกับชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจปัญหา ความต้องการชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 3
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2019-04-01
สิ้นสุด :2019-04-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชน
:40%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3280

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3280

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0726

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **