รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 5001-0726

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
50.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ที่ 511/2561 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำคู่มือแผนพัฒนาชุมชน และเตรียมการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้กรรมการชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดอบรมกรรมการชุมชนเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ชุมชน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

วันที่ 24 ก.ค.62 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 10 ชุมชน และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว จากชุมชนทั้งหมดในเขตพระนคร 20 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50 คือ (10 ชุมชน คือ ชุมชนท่าเตียน ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดอินทรวิหาร ชุมชนวัดนรนาถ ชุมชนตรอกบ้านพานถม ชุมชนราชบพิธพัฒนา ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนตรอกเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และชุมชนตรอกเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด