ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน : 50010000-3283

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร โทร. 6585

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริให้ชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำนึงถึงความพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุขและได้กำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมในครอบครัวเป็นศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นสำนักงานเขตพระนครโดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การวางแผนทางการเงินการบริหารหนี้สินและเพิ่มทักษะการวางแผนทางการเงินและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งควรดำเนินการแบบเชิงรุกและให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนขึ้น

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพเรื่องการวางแผนทางการเงินอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินของตนเองและครอบครัว 2.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและสามารถบริหารหนี้สินส่วนบุคคลบรรเทาปัญหาหนี้สินทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้น 3.เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสา ถ่ายทอด ความรู้ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านหนี้สิน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนแก่ประชาชน เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 8 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-08-29)

80.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-07-31)

50.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเขียนเช็คสั่งจ่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-06-26)

45.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-05-28)

40.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการฯอยู่ระหว่างออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-04-29)

35.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-27)

30.00

27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-26)

25.00

26/2/2562 : ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-26)

15.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสืบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-30)

5.00

30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติรายละเอียดโครงการ และงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดชุดเคลื่อนที่ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัยหาหนี้สินเพื่อเป็นการให้บริการเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย
:85%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0726

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **