ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50010000-3285

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร โทร. 6585

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระนครจะเปิดทำการบ้านหนังสือในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะครอบครัวที่สามารถส่งเสริมความรักความอบอุ่นต่อกัน จากการที่ได้อยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านหนังสือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวมีความสุข สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนรักการอ่าน มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.เพื่อแนะนำ กระตุ้นให้อยากรู้ อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่างๆ เกิดความรอบรู้ คิดกว้าง และมีนิสัยรักการอ่าน 3.เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย 4.เพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวเป็นการกระตุ้นให้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่เกี่ยวกับยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1.กลุ่มเป้าหมาย 1.1สมาชิกขุนวิภัชน์กรณี 1.2เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2.กิจกรรมเป้าหมาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณี จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 80 คน ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-08-29)

80.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าของขวัญของที่ระลึกและวัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการส่งฎีการตั้งเบิกแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-07-31)

50.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกค่าวัสดุและค่าของขวัญของที่ระลึกและอยู่ระหว่างจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯบ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณ๊,ชุมชนหลังวัดราชนัดดา วันที่ 3,4 กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-06-26)

45.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-05-28)

40.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราตาวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-04-29)

35.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและเปรียบเทียบราคาวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-27)

30.00

27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและสำรวจราคากลางวัสดุที่เตรียมจัดซื้อฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-26)

25.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-26)

15.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-30)

5.00

30/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบ้านหนังสือ ประจำเดือนตุลาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3285

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3285

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0726

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **