ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50010000-3286

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร โทร. 6585

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในภาวะปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ต้องขวนขวายในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ยังประสบปัญหารายได้ไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จำเป็นต้องมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและยังมีประชาชนบางส่วนที่ว่างงาน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพต่างๆ ซึ่งหากพวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสให้พวกเขาได้มีอาชีพและสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีก หนทางหนึ่ง

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชน และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้แก่ครอบครัว หรือใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดรายจ่าย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อเป็นการสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอาชีพ วิชาร้อยมาลัยผ้า ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 40 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-05-28)

100.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2019-04-29)

97.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-03-29)

95.00

29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งใบขอเบิกให้ฝ่ายการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-27)

30.00

27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-26)

25.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ดำเนินการเบิกจ่ายฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอซื้อวัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-26)

15.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร และคัดเลือกวิชาที่จะอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-31)

5.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานหาวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักพัฒนาสังคมและวิทยการกำหนดหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามตารางการฝึกอบรมที่กำหนดไว้
:50%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-05-01
สิ้นสุด :2019-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3286

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3286

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0726

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **