ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ : 50010000-3311

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร โทร. 6585

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อการดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และมีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561 )จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-26)

100.00

2019-9-26 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 89 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-08-29)

60.00

29/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนสิงหาคม 2562 รับลงเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 61 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-07-31)

50.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ จำนวน 51 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-06-26)

45.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 36 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-05-28)

40.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 36 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-04-29)

35.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2562 จำนวน 29 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-27)

30.00

27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 44 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-28)

25.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่เขตพระนคร สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้สูงอายุที่เพิ่งครบกำหนดลงทะเบียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-26)

15.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร ประจำเดือนธันวาคม 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินในปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-31)

5.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับลงทะเบียน ประกาศผู้มีสิทธิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม
:33%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
:33%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ลงระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
:33%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3311

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3311

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0735

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
73.26

100 / 100
2
71.43

100 / 100
3
71.20

100 / 100
4
71.09

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **