ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50010000-3313

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร โทร. 6585

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ผู้สูงอายุถือเป็นพลเมืองอาวุโสที่มีความรู้ความสามรถมากมาย มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ เป็นขุมพลังความรู้และภูมิปัญญาของสังคมไทย ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละท่านถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและความสำคัญต่อสังคมไทย สังคมที่มีแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อและการแสดงออกที่ให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ ต่อผู้สูงอายุทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม ผู้สูงอายุในสังคมไทยจึงเปรียบเสมือนธนาคารที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญา เป็นธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญษที่ได้รังสรรค์อรรถประโยชน์ให้กับสังคม วัฒนธรรม และประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมโดยส่วนรวมและให้เกิดความเคารพยกย่องผู้สูงอายุ อันนำไปสู่แนวทางการลดปัญหาสังคม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทีมีอยู่แก่คนรุ่นหลัง 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เห็นถึงคุณค่าแห่งตน 4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นถึงคุณค่า คุณประโยชน์ทางด้านภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-07-31)

100.00

31/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-06-26)

50.00

26/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-05-28)

40.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-04-29)

35.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำฎีการเบิกจ่ายเงินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-03-27)

30.00

27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-02-26)

25.00

26/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุตามท้องตลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-01-29)

20.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุตามท้องตลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-12-26)

15.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สืบราคาวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-29)

10.00

29/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค้นหาและคัดเลือกภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-31)

5.00

31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อประสานผู้เข้าร่วมโครงการและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสานงานกับวิทยากรบรรยายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมติผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำคำสั่งต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดอบรม
:50%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0735

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.0900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
73.26

100 / 100
2
71.43

100 / 100
3
71.20

100 / 100
4
71.09

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **