ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50010000-3315

สำนักงานเขตพระนคร : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธวัชชัย สุกปานแก้ว โทร. 6573

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีหมายกำหนดการพระราชพิธีต่างๆ ตลอดจนเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ให้ปรับปรุงบริเวณคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา รวมทั้งบริเวณที่เกี่ยวข้องให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้พื้นที่เกิดความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติยศ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติยศ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองคูเมืองเดิม กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2562 กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเสด็จเลียบพระนคร บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธและคลองหลอดวัดราชนัดดา กิจกรรมที่ ๔ ประดับตกแต่งเมือง เนื่องในพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมที่ ๕ เพิ่มพื้นที่สวนหย่อมและปลูกซ่อมต้นไม้ในพื้นที่เขต อาทิ สวนหย่อมข้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางพระรามแปด (แยกบางขุนพรหม) ถนนต่างๆ และตรงข้ามสวนพระปกเกล้า (ใกล้สะพานโอสถานนท์)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-17)

100.00

17/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-09-05)

80.00

5/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-08-09)

70.00

9/8/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2019-07-09)

67.00

9/7/2562 : เตรียมประดับต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-06-12)

65.00

12/6/2562 :เตรียมประดับต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-14)

60.00

14/5/2562 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณคลองหลอดราชนัดดา และคลองหลอดราชบพิธ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-04-29)

55.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณคลองหลอดราชนัดดา และคลองหลอดราชบพิธ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-04-11)

40.00

11/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประดับต้นไม้งานวันจักรีี บริเวณเส้นทางเสด็จ ถนนดินสอ ถนนตีทองและถนนตรีเพชร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-03-19)

20.00

19/3/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการปลูกประดับต้นไม้บริเวณริมคลองคูเมืองเดิมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-02-11)

15.00

11/2/2562 : ดำเนินการแก้ไขโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-01-15)

12.00

15/1/2562 : ดำเนินการแก้ไขโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-12-16)

10.00

16/12/2561 : อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2018-11-21)

7.00

21/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-01)

5.00

1/11/2561 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับัญชา พร้อมทั้งกำหนดชนิดต้นไม้และอุปกรณ์วัสดุในการปฏิบัติงาน
:30%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบจากผู้จัดสรรงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาจัดวรรงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปฏิบัติงานปลูกบำรุงรักษาต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:30%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3315

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3315

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0733

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **