ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร : 50010000-3320

สำนักงานเขตพระนคร

83.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 83.00

นายปรัชญา สุกันทะ โทร. 6564

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศรัฐบาลได้มอบให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ได้แก่ ถนนเยาวราช และถนนข้าวสาร ตามผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบการพาณิชย์ได้ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าให้แก่ประชาชน กรุงเทพมหานครได้มอบให้สำนักงานเขตพระนครและสำนักเทศกิจร่วมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยบริเวณถนนข้าวสาร เพื่อให้ถนนข้าวสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม สะอาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอำนวยสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวบริเวณถนนข้าวสาร โดยเริ่มจากการปรับปรุงถนนและทางเท้าเพื่อให้เกิดเป็น landmark ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิม แต่ยังคงอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวไว้ สำนักงานเขตพระนครจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนข้าวสารเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพฯในด้านต่างๆ ต่อไป

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารให้มีความสวยงามสะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากลโดย 1.1 ยกระดับถนนที่เป็นพื้นผิวจราจรและปูพื้นด้วยวัสดุสวยงามและคงทนต่อการจราจรและสามารถทำความสะอาดได้โดยง่าย 1.2 เพิ่มพื้นที่เดิมที่แบ่งเป็นทางเท้าและผิวจราจรที่เป็นพื้นที่ต่างระดับสำหรับทางเท้าและผิวจราจร ให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับเดียวกัน เพื่อให้พื้นที่ถนนข้าวสารมีความกว้างสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อรองรับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย บริเวณถนนข้าวสาร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร โดยจัดระเบียบแบ่งเป็นประเภทสินค้าของผู้ค้าให้เป็นสัดส่วน ด้วยการจัดขนาดแผงค้าที่เหมาะสม เพื่อให้เหลือที่ว่างสำหรับภาพลักษณ์ที่เป็นระเบียบและสวยงามของถนนข้าวสาร 3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเข้าไปกำกับดูแลมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล และมิให้ผู้ค้าที่นอกบัญชีหรือเป็นผู้ค้าขาจรเข้ามาเพิ่มจำนวนลูกค้าในถนนข้าวสาร อันจะทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถควบคุมได้ดังเช่นในอดีต (สำนักงานเขตพระนครและสำนักเทศกิจอาจจะใช้วิธีการจับฉลากในกรณีที่มีผู้ค้าที่มาแสดงความจำนงและมีความเหมาะสมเพิ่มเติมจากจำนวนแผนที่จัดไว้ในการหมุนเวียนผู้ค้า และมิให้ผู้ค้าเกิดความเข้าใจว่าพื้นที่ค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง) 4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวทุกระดับจากทั่วโลก ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการค้าย่านถนนข้าวสารและพื้นที่โดยรอบ

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับสภาพถนนและทางเท้าถนนข้าวสารให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสาย 2. ปรับสภาพทางเท้าฝั่งสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม จากแนวอาคารเข้าสู่บริเวณที่เป็นถนน ระยะทาง 7.5 เมตร (พื้นที่ถนน 5 เมตร และทางเท้า 2.5 เมตร)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-02-25)

83.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-02-14)

82.00

14/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-28)

80.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยบริษัท กส.54 จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-17)

75.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-14)

70.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรายงานเห็นชอบไปที่ปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-09-27)

65.00

27/9/2562 : อยู่ระหว่างการยกเลิกเอกสาร เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-09-16)

60.00

16/9/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-08-30)

55.00

30/8/2562 :อยู่ระหว่างการขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 และยื่นเอกสารในวันที่ 11 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-08-15)

50.00

2019-8-15 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่างประกาศร่าง TOR ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-07-31)

40.00

31/7/2562 :แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการราคากลาง รายงานผลราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ส่งรายงานขอจ้างไปที่ปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-07-15)

35.00

15/7/2562 :ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562,ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เสนอผู้อำนวยการเขต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562,แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง เมื้อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการราคากลาง รายงานปลการราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-06-28)

30.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างการประกาศแผนการจัดซื้่อจัดจ้างลงระบบ EGP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-06-14)

28.00

14/6/2562 : อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสารไปที่สำนักงบประมาณ เพื่อให้สำนักงบประมาณตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-05-28)

25.00

28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งแบบ ใบประมาณราคา แบบ สอบถาม ตามที่สำนักงบประมาณให้ส่งเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-05-14)

22.00

14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแก้ไขเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-04-29)

20.00

29/4/2562 : อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-04-18)

15.00

18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-03-29)

10.00

29/3/2562 :อยู่ระหว่างขอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0742

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **