ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามการจัดทำรายงานประจำเดือน : 50010000-3325

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุวรรณี ทองใบ (โทร.6580)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบัญชีของหน่วยงาน โดยทุกสิ้นเดือนต้องจัดทำรายงานประจำเดือน และภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณต้องจัดทำงบการเงินประจำปี เสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ พร้อมสำเนารายงานดังกล่าวให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครกำหนด จึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามการจัดทำรายงานประจำเดือน ขึ้น

50010800/50010800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำรายงานประจำเดือน และงบการเงินประจำปี ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. การบันทึกบัญชีของสำนักงานเขตพระนครถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. สำนักงานเขตพระนครจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายในเดือนถัดไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงิน รับ จ่าย และบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารถึงเดือนกันยายน2563 สมุดรายวันทั่วไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถึงเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงิน รับ จ่าย และบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารถึงเดือนกันยายน2563 สมุดรายวันทั่วไปถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถึงเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-31)

93.00

31/08/2563 :บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงิน รับ จ่าย ทั่วไป บัญชีย่อยเงินฝากธนาคารถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถึงเดือนกรกฎาคม 2563 และรายงานประจำเดือนถึงเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-07-31)

91.00

31/7/2563 :บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงิน รับ จ่าย ทั่วไป บัญชีย่อยเงินฝากธนาคารถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถึงเดือนมิถุนายน 2563 และรายงานประจำเดือนถึงเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-06-26)

86.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเงิน รับ จ่าย ทั่วไป บัญชีย่อยเงินฝากธนาคารถึงเดือนมิถุนายน 2563 ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทถึงเดือนพฤษภาคม 2563 และรายงานประจำเดือนถึงเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-25)

85.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันรับ จ่ายทั่วไปและบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารดำเนินการถึงเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-16)

80.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันรับ จ่ายทั่วไปและบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารดำเนินการถึงเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-11)

75.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันรับ จ่ายทั่วไปและบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารดำเนินการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-11)

70.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันรับ จ่ายทั่วไปและบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารดำเนินการถึงเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-15)

65.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันรับ จ่ายทั่วไปและบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารดำเนินการถึงเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-11)

50.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งงบการเงินให้กับสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน และปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-08)

18.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี เอกสารทางบัญชี และการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานผลการจัดทำรายงานประจำเดือนเป็นรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการจัดทำรายงานประจำเดือนเป็นรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการจัดทำรายงานประจำเดือนเป็นรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 3
:25%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการจัดทำรายงานประจำเดือนเป็นรายไตรมาส-ไตรมาสที่ 4
:25%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0760

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **