ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน : 50010000-3330

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอนวัช ชื่นม่วง (โทร.6566)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน เป็นการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพระนครมีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยวิธีการนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำมาสู่การดำเนินการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากการทำงานที่มีความเสี่ยงด้วยมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไข

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผล

เป้าหมายของโครงการ

มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/08/2563 : จัดส่งเอกสารหลักฐานสรุปผลการดำเนินโครงการให้สำนักอนามัยภายใน สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของโรงเรียนในสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของโรงเรียนในสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของโรงเรียนในสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-28)

65.00

28/04/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของโรงเรียนในสำนักงานเขตพระนคร และจัดส่งเอกสารหลักฐานสรุปผลการดำเนินโครงการให้สำนักอนามัยภายใน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของแต่ละฝ่ายในสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของแต่ฝ่ายในสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของแต่ฝ่ายในสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนามัยของแต่ฝ่ายในสำนักงานเขตพระนครและจัดส่งเอกสารหลักฐานสรุปผลการดำเนินโครงการให้สำนักอนามัยภายใน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลสภาพการทำงานด้านอาชีวอนาม้ยของแต่ฝ่ายในสำนักงานเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการเขตพระนครเพื่อลงนามอนุมัติโครงการ และสำรวจข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยง อย่าน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเพื่อการเป็นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3330

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3330

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0767

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **