ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ : 50010000-3332

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกุลธิดา ยศปัญญา (โทร.6566)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสตะวันออก” เนื่องจากมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ทั้งยังมีลำน้ำคูคลองแตกแขนงจำนวนมากที่เชื่อมถึงกันทั้งหมด จึงทำให้คนกรุงเทพฯ มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นในกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาที่สะสมมานานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมของไทยที่เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ปัญหาของคุณภาพน้ำในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่นบ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ จึงมีผลทำให้ไม่สามารถที่จะนำน้ำในคลองไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดได้นอกจากเพื่อการคมนาคมสัญจรทางน้ำเท่านั้น และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขินเนื่องจากมีปริมาณของขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณคลอง ดังนั้น สำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนริมคลอง จึงได้ริเริ่มโครงการ “ชุมชนริมคลองบางลำพู ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานเขต การของบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเอกชน รวมทั้งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพน้ำโดยรวมของคูคลองในชุมชนริมคลองบางลำพู ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของคูคลอง เป็นการคืนธรรมชาติให้แก่ผู้อาศัยให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเรื่องการคัดแยกขยะ 2.เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชน โดยใช้หลักการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะในสถานที่และเวลาที่กำหนด 3.เพื่อให้เกิดความสะอาดในชุมชน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 100 2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดเก็บ ทิ้งขยะตามเวลา ร้อยละ 100 3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีขยะตกค้าง ร้อยละ 100 (เป็นชุมชนต้นแบบ Zero Waste)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

09/09/2563 : สรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : ประชุมติดตาม ประสานและติดตามการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/07/2563 : ประชุมติดตาม ประสานและติดตามการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/06/2563 : จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/04/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชนพร้อมทั้งสรุปข้อมูลจากการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมทีมงานพร้อมวางแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมทีมงานพร้อมวางแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและประเมินขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชนพร้อมทั้งสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมติดตาม ประสานและติดตามการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3332

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3332

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0763

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **