รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service) : 5001-0763

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : จัดประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ สำรวจพื้นที่คลองคูเมืองเดิมทั้ง 3 จุด check in และมีกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ในวันที่ 19 พ.ย. 62 และ 4 ธ.ค. 62 (ไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง) โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : 1.จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ไตรมาสที่ 2 จำนวน 4 ครั้ง และกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17/2/2563 และ 24/2/2563 2.จัดกิจกรรม "เยี่ยมๆ มองๆ เที่ยวคลองรอบกรุง" จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 28/2/2563 6/3/2563 และ 8/3/2563 โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในไตรมาสที่ 3 จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 24/4/2563 22/5/2563 และ 26-27/6/2563 โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขยะเป็นศูนย์ - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการที่รักษาไว้/คงไว้/พัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ได้แก่ โครงการชุมชนท่าวัง ร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานทั้ง 3 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย - โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลอง คูเมืองเดิม การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดที่น่าท่องเที่ยว (Landmark) บริเวณคลองคูเมืองเดิม ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือ บุคลากรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน 1. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ที่หน่วยงานนำเสนอเพื่อขอรับการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) ที่มีความโดดเด่นและสำคัญ อย่างน้อย 1 โครงการ (คะแนนร้อยละ 29) 2. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากสภาพปัญหา/ความต้องการของผู้รับบริการ อย่างน้อย 1 โครงการ (คะแนนร้อยละ 69) 3. การยกระดับโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (คะแนนร้อยละ 2) โดยวัดจากการยกระดับ/การพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของหน่วยงานที่เคยดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2562 จนได้รับรางวัล

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)