ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม : 50010000-3333

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายโยธา นายไพฑูรย์ งามขำ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองคูเมืองเดิมเป็นคลองหลักสำคัญในพื้นที่เขตพระนคร และเป็นคลองที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย คลองคูเมืองเดิมมีระยะทางเริ่มต้นจากสะพานผ่านพิภพลีลาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากคลองตลาด) ความกว้าง 10-12 เมตร ความยาว 1,700 เมตร และความลึก -2 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ที่มา : สำนักการระบายน้ำ) และสืบเนื่องจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมา ได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ทำให้สภาพภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำของคลองคูเมืองเดิม สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่หลังจากพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารค หน่วยงานต่างๆที่เคยร่วมพัฒนาได้เสร็จสิ้นภารกิจ ทำให้คลองคูเมืองเดิมประสบปัญหาขยะมูลฝอยในคลองและบริเวณโดยรอบ มีการรุกล้ำพื้นที่ของคนไร้ที่พึ่ง (Homeless) การรุกล้ำพื้นที่ของผู้ค้าเพื่อทำการค้าบริเวณริมคลอง และสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองมีสภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ สำนักงานเขตพระนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “คลองสวย น้ำใส ภูมิทัศน์สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม” เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ของทั้ง 2 ฝั่งคลองให้มีความสวยงาม น้ำใส และปลอดขยะ โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ การกวดขัน การจัดระเบียบ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแล และรักษาคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบให้เป็นคลองของทุกคนในลักษณะที่มี “เจ้าภาพทุกกิจกรรม” 2.2 เพื่อให้คลองคูเมืองเดิมเป็นคลองปลอดขยะ 2.3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองฝั่งคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบาย “รถ ราง เรือ” 2.4 เพื่อสร้างจุดที่น่าท่องเที่ยว (Landmark) สำหรับนักท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 แห่ง

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแล และรักษาคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ในลักษณะที่มี “เจ้าภาพทุกกิจกรรม” ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี 3.2 คลองคูเมืองเดิมเป็นคลองปลอดขยะ 3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองฝั่งคลองคูเมืองเดิมและบริเวณโดยรอบ ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และสามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะตามนโยบาย “รถ ราง เรือ” 3.4 สร้างจุดที่น่าท่องเที่ยว (Landmark) สำหรับนักท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 7 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-14)

85.00

14/8/2563 : รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : รวบรวมผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-15)

75.00

15/7/2563 : จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองและพื้นที่โดยรอบ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-15)

60.00

15/6/2563 : เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-23)

45.00

23/4/2563 : เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-13)

45.00

13/4/2563 : เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-31)

45.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...จัดกิจกรรม "เยี่ยมๆ มองๆ เที่ยวคลองรอบกรุง" จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 28/2/2563 6/3/2563 และ 8/3/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-13)

40.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 17/2/2563 และ 24/2/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-27)

35.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 21/2/2563 และ 25/2/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-13)

30.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...เตรียมจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ...เตรียมจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่คลองคูเมืองเดิมทั้ง 3 จุด check in และมีการปรับภูมิทัศน์ในวันที่ 19/11/2019 และ 4/12/2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การสำรวจพื้นที่ร่วมกับหลายภาคส่วน
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรม โดยผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3333

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3333

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0763

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (ฺBest Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **