ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50010000-3339

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (โทร. 6566)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร เป็นผลจากขาดการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนต้องสัมผัสสภาวะมลพิษทั้งจาก เสียงดัง กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง ควันพิษ มูลฝอย และน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ และชุมชน กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องและกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยประชาชน ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่เขตพระนคร การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะกับการดำรงชีพของประชาชนกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานหรือการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 3.2 แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและการส่งเสริมสุขภาพ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ 3.3 เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ คนงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.4 ส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือการดำรงชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีจำเป็น เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-29)

100.00

29/06/2563 : สรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-25)

90.00

25/05/2563 : ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการตรวจและส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลและอาชีวอนามัยที่ดี และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/04/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการตรวจและส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลและอาชีวอนามัยที่ดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการตรวจและส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลและอาชีวอนามัยที่ดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการตรวจเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้า สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่ควบคุมการสูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการตรวจเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้า สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่ควบคุมการสูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายกับร้าน สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่ควบคุมการสูบบุหรี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้อำนวยการเขตพระนครลงนามอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการตรวจเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้า สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถานที่ควบคุมการสูบบุหรี่
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการตรวจและส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานรายงานให้ผู้อำนวยการเขต
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **