รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5001-0766

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ ดำเนินการได้ตามแผนทั้ง 48 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน 21 โครงการ โครงการที่ต้องยกเลิกหรือชะลอ จำนวน 12 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 15 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน 21 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีโครงการที่ต้องชะลอ จำนวน 9 โครงการ และโครงการที่ต้องยกเลิก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน และโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด