ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร : 50010000-3342

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (โทร. 6566)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการพัมนาสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ภัตตาคาร แผงลอย ตลาด และโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งอันเนื่องจากอาหารมีสูง และอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงมีปีละ แสนกว่าราย ดังนั้นจึงเห็นความสำคัญและจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานด้านสุขาภิบาลอาหาร

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแนะนำให้ความรู้การสุขาภิบาลอาหาร และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ประกอบการ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 3. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการสุขาภิบาลอาหาร 4. เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารสะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

09/09/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/07/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 80 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 80 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 60 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/04/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 60 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการได้ร้อยละ 10 ของพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการเขตพระนครเพื่อลงนามอนุมัติโครงการ และสำรวจข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนการดำเนินงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3342

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3342

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **