ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการกำจัดขยะ : 50010000-3344

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพิมพ์ลภัทร เพ็ชรรัตน์ (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดวาอารามที่สำคัญทางศาสนา กระทรวง ทบวง กรม และสวนสาธารณะที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร คือ ท้องสนามหลวง มีคูคลองล้อมรอบ เป็นเกาะที่มีชื่อเรียกว่า “เกาะรัตนโกสินทร์” ซึ่งมีประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเขตพระนครมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีจำนวนขยะมูลฝอยมีเป็นจำนวนมากเช่นกัน ประมาณ 195 ตัน/วัน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และของเสียอันตราย ซึ่งมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายด้วยแนวคิดให้ขยะเหลือศูนย์และนำกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า โดยทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือตามหลักวิชาการ โดยมุ่งเน้นลดและควบคุมปริมาณขยะที่เป็นแหล่งกำเนิด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน และด้วยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีการบรรจุบุคลากรเข้าใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณ ลาออก ไล่ออก เสียชีวิต เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรใหม่ ยังไม่มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรเดิม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอย

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 2. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานด้านการกำจัดขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 640 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย - บุคลากรกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 152 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 608 คน ผู้เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 8 คนต่อรุ่น รวม 32 คน - วิทยากร จำนวน 4 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-17)

100.00

17/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-01-13)

98.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรปุรายงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการกำจัดขยะและเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-13)

70.00

13/12/2562 : ประสานสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากรเรียบร้อยแล้ว จัดเตรียมเอกสารประกอบการศึกษาดูงาน และเริ่มศึกษาดูงาน จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-11)

20.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนการดำเนินงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **