ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร : 50010000-3345

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจตุชัย ฮามวงค์ (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เนื่องจากพื้นที่เขตพระนครมีประชากรพักอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นเขตชั้นใน เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระอารามหลวงและกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพระนครในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้พื้นที่เขตพระนครมีความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะและเศษวัสดุสิ่งของเหลือใช้ตกค้างตามถนน ตรอก ซอยและชุมชนในพื้นที่เขตพระนคร ประกอบกับมีชุมชนในพื้นที่หลายชุมชน ที่อยู่ริมแม่น้ำ ทำให้มีปัญหาในการนำสิ่งของชิ้นใหญ่มาแอบทิ้งตามจุดต่างๆ และทิ้งลงคลอง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง มีขยะตกค้าง จึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในพื้นที่เขตพระนคร ตามชุมชน วัด สถานที่ราชการ และตามถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ฯลฯ ในพื้นที่

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ชุมชน วัด อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียนและถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตพระนคร มีส่วนร่วมในการทิ้ง และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ทำให้ไม่มีขยะชิ้นใหญ่หรือเศษวัสดุตกค้าง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้พื้นที่เขตพระนคร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ตกค้างในพื้นที่ 3. เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี เป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พักอาศัยและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สัญจรผ่านไปมา

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ตามชุมชนที่จะนำขยะชิ้นใหญ่ และเศษวัสดุ มาทิ้ง ได้ตามเวลาที่นัดหมาย ทำให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ 2. ให้ประชาชนผู้พักอาศัยตามอาคารบ้านพักอาศัย ที่ไม่มีที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ ที่นอน ชุดรับแขก โทรศัพท์และอื่นๆ ได้มีโอกาสนำสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วนำออกมาทิ้ง เป็นการแก้ปัญหาการนำมาตั้งวางทิ้งไว้บนถนน ตรอก ซอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : ในเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดอินทรวิหาร ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.42 ตัน, ชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.74 ตัน, ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.82 ตัน ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.29 ตัน และชุมชนแพร่งภูธร ชุมชนแพร่งนรา ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.01 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-08)

85.00

08/08/2563 : ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตรและชุมชนราชบพิธ ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.23 ตัน, ชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.16 ตัน, ชุมชนบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.54 ตัน และชุมชนวัดนรนาถ ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.97 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-09)

75.00

09/07/2563 : ในเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดราชนนัดดาและชุมชนวันเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.09 ตัน, ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.44 ตัน, ชุมชนวังกรมพระสมมมติและชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.00 ตัน และชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนราและแพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.56 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-14)

65.00

14/06/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.03 ตัน, ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.08 ตัน, ชุมชนเขียนนิวาสน์ - ตรอกไก่แจ้และชุมชนมัสยิดจังกรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.29 ตัน ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.82 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/05/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.68 ตัน, ชุมชนวังกรมพระสมมติและชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.37 ตัน, ชุมชนแพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ แพร่งภูธร ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.20 ตัน และชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตรและชุมชนราชบพิธพัฒนา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.51 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.09 ตัน, ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 112 ตัน, ชุมชนเขียนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.31 ตัน ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.94 ตันและชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.35 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : ในเดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนบ้านพานถม ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.33 ตัน, ชุมชนวัดนรนาถ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.24 ตัน, ชุมชนวัดอินทรวิหาร ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.33 ตัน และชุมชนวัดใหม่อมตรส ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.64 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-11)

25.00

11/1/2563 :ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวัดสังเวช ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.54 ตัน, ชุมชนเขียนนิวาสน์ – ตรอกไก่แจ้และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.53 ตัน, ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินและชุมชนบวรรังษี ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.83 ตันชุมชนหลังวัดราชนัดดาและชุมชนวัดเทพธิดาราม ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 0.95 ตัน และชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.24 ตัน และในเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ดังนี้ ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์และชุมชนโบสถ์พราหมณ์ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.13 ตัน, ชุมชนเฟื่องทอง ตรอกวิสูตรและชุมชนราชบพิธพัฒนาในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.14 ตัน, ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนราแพร่งสรรพศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.46 ตัน และชุมชนท่าวัง ชุมชนท่าเตียน ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 2.20 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ในเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ ชุมชนวัดนรนารถฯ ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย1.27 ตัน, ชุมชนวัดอินทรวิหาร ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 4.47 ตัน, ชุมชวัดใหม่อมตรสในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 3.66 ตันและชุมชนวัดสามพระยา ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณขยะชิ้นใหญ่และเศษวัสดุมูลฝอย 1.36 ตัน นำข้อมูลรายงานสำนักสิ่งแวดล้อม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :1. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการนำขยะชิ้นใหญ่ออกมาทิ้งตามที่นัดหมาย 2. ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถนำรถเข้าไปดำเนินการ จะต้องใช้แรงงานคนงานชักลาก ทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกและทำได้ช้า 3. ด้านการจราจรมีการจราจรติดขัดหนาแน่น ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่มีการจอดรถตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนพัฒนาทำความสะอาด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประกาศ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ลงพื้นที่จัดเก็บตามแผนพัฒนาฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **