ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ : 50010000-3346

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนิลวรรณ โรจนวัชร (โทร.6573)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เขตพระนครเป็นเขตพื้นที่ชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน สถานที่ราชการที่สำคัญของชาติและแหล่งเศรษฐกิจ เช่นพระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร และปากคลองตลาดเป็นแหล่งรวมธุรกิจการค้าส่งผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับที่สำคัญของประเทศ จึงทำให้ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะสดถูกนำออกมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตพระนครเพิ่มขึ้น เป็นภาระในการเก็บขน ทำลาย ซึ่งขยะดังกล่าวสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ จึงได้มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ค้าในแหล่งธุรกิจ ตลาดสด ให้แยกมูลฝอยประเภทผักสด ผลไม้สดและดอกไม้ ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ เพื่อนำไปผลิตเป็น ปุ๋ยหมักธรรมชาติ นำไปใช้กับไม้ดอก ไม้ใบ ในพื้นที่เขตพระนคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งตลาดสดและสถานประกอบการ

50010600/50010600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักใช้ดูแลต้นไม้ดอกและไม้ประดับในพื้นที่เขตพระนคร และแจกให้กับประชาชนที่สนใจนำไปทดลองใช้ตามบ้านเรือน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนเกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม คัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอย 3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยประเภทผักสด ดอกไม้สดในพื้นที่ได้บางส่วน 4. ลดค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย เนื่องจากปริมาณมูลฝอยลดลง

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาความสะอาดโดยคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดจากมูลฝอยและสามารถลดภาวะโลกร้อน 2. ผลิตปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอก ไม้ใบในพื้นที่เขตพระนคร 3. ลดปริมาณมูลฝอยในตลาดย่านปากคลองตลาด 4.เป้าหมายปริมาณขยะ เดือนละ 40 ตัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/09/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนได้ทดลองใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-08)

80.00

08/08/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนได้ทดลองใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-09)

70.00

09/07/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า เพื่อนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนได้ทดลองใช้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-14)

65.00

14/06/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนสมเด็จพระปกเกล้าที่ใช้ในการจัดทำปุ๋ยหมัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-15)

60.00

15/05/2563 : เดือนเมษายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนสมเด็จพระปกเกล้าที่ใช้ในการจัดทำปุ๋ยหมัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-13)

55.00

13/4/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-13)

15.00

13/12/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 200 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : ดำเนินการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สวนหย่อมพระปกเกล้า และนำปุ๋ยมหมักไปแจกให้กับประชาชนเพื่อทดลองใช้ที่สำนักงานเขตพระนคร ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 150 ถุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบ่อหมักปุ๋ย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานผู้สนใจและขอความร่วมมือคัดแยกจากตลาด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกเข้าจัดเก็บ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:นปุ๋ยที่จัดเก็บได้นำไปกิจกรรมของเขตและแจกจ่ายประชาชน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3346

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3346

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **