ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า : 50010000-3351

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายเทศกิจ (โทร.6582)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้หรือสัญจรผ่านไปมาในบริเวณพื้นที่เขตพระนคร จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยดำเนินการตรวจตราและกวดขันมิให้มีการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า โดยจัดเจ้าหน้าที่กวดขันตลอดจนบังคับตามกฎหมายสำหรับรายทีฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตาม

50010900/50010900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อความสงบเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญรผ่านไปมาในพื้นที่เขตพระนคร

เป้าหมายของโครงการ

-ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้พื้นที่สาธารณะและฟุตบาททางเท้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า โดยได้ผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า เท่ากับ ร้อยละ 87.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-29)

50.00

29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มมี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจตระเวนตรวจตรา กวดขันและจับกุมไม่ให้มีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่รถบนทางเท้าประจำทุกวัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนงาน และเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจจุดพื้นที่เพื่อตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดกวดขันผู้กระทำผิดตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินการ สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3351

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3351

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0756

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า (8.1 จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน - 2 ครั้ง/วัน 8.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า - ร้อยละ 80)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **