ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50010000-3356

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายโยธา (โทร.6564)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาน ในกรณีเร่งด่วน

50010300/50010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตพระนคร ให้ดูเรียบร้อย ยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตพระนคร ให้ดูเรียบร้อย ยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-14)

100.00

2020-8-14 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 :ส่งกีฎาเรียบร้อยแล้ว 1.ซ่อมแซมขอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณถนนบูรณศาสตร์ 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักและท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยเศรษฐการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 :ซ่อมแซมถนนและทางเท้า บริเวณซอยเศรษฐการ ตามสัญญาเลขที่ ย.4/2563 สิ้นสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563, ซ่อมแซมขอบบ่อพัก พร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ ย.3/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างส่งกีฎา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-07-15)

58.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-06-15)

57.00

29/6/2563 : ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์,ซ่อมแซมถนนและทางเท้า บริเวณซอยเศรษฐการ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-02)

55.00

2/6/2563 :ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนบูรณศาสตร์ ใบสั่งจ้างเลขที่ ย.3/2563 ลงวันที่ 25 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญา 4 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 84,5000 บาท ซ่อมแซมถนนและทางเท้า บริเวณซอยเศรษฐการ ใบสั่งจ้างเลขที่ ย.4/2563 ลงวันที่ 28 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญา 27 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 126,815 บาท ซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทิพย์วารี ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทิพย์วารี,ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณสามเสน 1,ซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยทิพย์วารี,ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่ระบายน้ำและผิวจราจรบริเวณซอยเทเวศร์ 1 (อยู่ระหว่างชะลอโครงการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ซ่อมแซมทางเท้าบริวณสวนหย่อมสะพานพระปกเกล้า จำนวนเงิน 270,400 บาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 31 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-15)

45.00

15/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนิการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซ่อมแซมทางเท้า บริเวณสวนพระปกเกล้า จำนวนเงิน 470,400 บาท และจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสวนหย่อมพระปกเกล้า จำนวน 183,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-04-13)

36.00

2020-4-13 : อยู่ระหว่างระงับการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-03-31)

36.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างระงับการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-13)

35.00

13/3/2563 : อยู่ระหว่างประมาณราคางานซ่อมแซมถนนบริเวณซอยเศรษฐการ,ซ่อมแซมถนนบริเวณชุมชนวัดสังเวช,ซ่อมแซมถนนบริเวณซอยสามเสน1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-02-25)

34.00

25/2/2563 อยู่ระหว่างสำรวจและประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-13)

33.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างการประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-17)

30.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างประมาณราคา ซ่อมแซมขอบบ่อพักพร้อมฝาท่อระบายน้ำบริเวณถนนบูรณศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-18)

17.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่และดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างสำรวจและรวบรวมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3356

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3356

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **