ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50010000-3363

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวอรพรรณ เพชรมณี (โทร.02 6289067)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่สำคัญกับลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุมกำกับ ดูแล แทนผู้บังคับบัญชา ฝึกอบรม และทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่มลูกเสือ และยุวกาชาด ที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ดี ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - ยุวกาชาด เป็นการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม นายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการ ยุวกาชาด สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานครและสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ตามกำหนด

50010700/50010700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำได้อย่างถูกต้อง 3) เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ - ยุวกาชาด ของกรุงเทพมหานคร 4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1) ด้านปริมาณ - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 โรงเรียน จะจัดสรรลูกเสือและยุวกาชาดส่งเข้ารับการฝึกอบรม ตามโควต้าของนักเรียนและศักยภาพของโรงเรียน โดยมีลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชานายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 80 คน และยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด จำนวนอย่างละ 20 คน รวม 40 คน 2) ด้านคุณภาพ - ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการนี้จะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-10)

40.00

10/09/2563 : ส่งเงินคืนงบประมาณ และงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-21)

40.00

21/08/2563 : ส่งเงินคืนงบประมาณ และงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-21)

40.00

21/07/2563 : ส่งเงินคืนงบประมาณ และงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-18)

40.00

18/06/2563 : ส่งเงินคืนงบประมาณ และงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-18)

40.00

18/05/2563 : ส่งเงินคืนงบประมาณ และงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-22)

40.00

22/04/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปี 2563 ออกไปก่อน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาเวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน และเตรียมดำเนินการตามแผนที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-10)

20.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม พิจารณาหัวข้อฝึกอบรม คัดเลือกสถานที่ฝึกอบรบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม พิจารณาหัวข้อฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วย ยุวกาชาด และคัดเลือกสถานที่ฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-12)

10.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3363

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3363

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **