ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : 50010000-3374

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ ในแต่ละปี ปริมาณผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Line Facebook ไปรษณีย์ การลงพื้นที่ชุมชน และการประชุมกรรมการชุมชน

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง วันเวลาและสถานที่ เป็นต้น 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของสำนักงานเขตพระนคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่สำนักงานเขตพระนคร มากกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำวันที่1-15 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/08/2563 : จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำวันที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำวันที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 จำนวน 35 ราย ผู้พิการ 18 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-30)

60.00

30/05/2563 : จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 35 ราย ผู้พิการ 13 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-30)

10.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวน 16 คน ผู้พิการ จำนวน 6 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 จำนวน 49 คน , ผู้พิการ จำนวน 4 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำวันที่ 1- 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 62 คน ผู้พิการ จำนวน 12 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุจากทะเบียนราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4 ช่องทาง ได้แก่ แจ้งในที่ประชุมกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน ไปรษณีย์ Facebook Line และมีจำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวน 199 ราย ผู้พิการ จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุจากทะเบียนราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4 ช่องทาง ได้แก่ แจ้งในที่ประชุมกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน ไปรษณีย์ Facebook Line

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุจากทะเบียนราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4 ช่องทาง ได้แก่ แจ้งในที่ประชุมกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน ไปรษณีย์ Facebook Line และมีจำนวนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 137 ราย ผู้พิการ จำนวน 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุจากทะเบียนราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4 ช่องทาง ได้แก่ แจ้งในที่ประชุมกรรมการชุมชนเป็นประจำทุกเดือน ไปรษณีย์ Facebook Line และมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 123 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎร์ (ผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2504)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - ไปรษณีย์ - Application Line - Facebook - การออกเยี่ยมพบปะชุมชน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจและสรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0758

ตัวชี้วัด : 9. ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9.1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ - 3 ช่องทาง 9.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **