ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50010000-3377

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริให้ชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวติ ตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คำนึงถึงความพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุขและได้กำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครองครัวขึ้นและได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว เป็นศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้น -สำนักงานเขตพระนคร โดยศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการเงิน การบริหารหนี้สิน เพื่อเพิ่มทักษะการวางแผนทางการเงิน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งควรดำเนินการแบบเชิงรุกและให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจึงได้จัดโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคงขึ้น

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพ เรื่องการวางแผนทางการเงิน อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินของตนเองและครอบครัว 2.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และสามารถบริหารหนี้สินส่วนบุคคลบรรเทาปัญหาหนี้สินทำให้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้น 3.เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสา ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้คำปรึกษา แนะนะ ด้านหนี้สิน

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ประชุาชน,เยาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 8 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-30)

100.00

30/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-27)

90.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 8ครั้ง อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-30)

70.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวฯ วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ชุมชนวัดอินทรวิหาร วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ชุมชนราชบพิธพัฒนา วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ชุมชนหลังวัดราชนัดดา วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ปากคลองตลาด วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ชุมชนท่าวัง วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ชุมชนบวรรังษี วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดสังเวช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-25)

5.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **