ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50010000-3381

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-นโยบายของกรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา การหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือในชุมชนจึงเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน -สำนักงานเขตพระนคร จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะครอบครัวที่สามารถส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นต่อกัน จากการที่ได้อยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านหนังสือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวมีความสุข สร้างความเข็มแข็งด้านจิตใจได้อีกทางหนึ่ง

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรอบรู้ คิดกว้าง และมีนิสัยรักการอ่าน 3. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เป้าหมายของโครงการ

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้านหนังสือขุนวิภัชน์กรณี จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-30)

35.00

30/07/2563 : ส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-29)

35.00

29/06/2563 : งดจัดกิจกรรม อยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-22)

35.00

22/05/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมฯไประหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-28)

35.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมไประหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 ตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3381

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3381

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **