ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50010000-3382

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลและการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬา สำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนให้น่าอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ -สำนักงานเขตพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานครและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดตั้งลานกีฬาขั้น รวม 7 แห่ง รวมทั้งบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1.สนับสนุนให้จัดกิจกรรมลานกีฬา 2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในหมู่เด็กและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 3.จัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อช่วยปฏิบัติานในลานกีฬา 4.สนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ ในลานกีฬา ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีความสนใจในด้านการกีฬา 5.จัดตั้งสโมสรกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านการกีฬา

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมรวมกันของคนในครอบครัว 2.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ 3.เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเกิดเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

-เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นทีเขตพระนคร รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการออกกำลังกาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-16)

10.00

2020-9-16 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-28)

75.00

28/08/2563 : ทำเอกสารขอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 3 คน เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

30/07/2563 : จัดทำเอกสารขอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 3 คน เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณโครงการส่งเสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬาประจำปี 2563 จำนวน 100000 บาท และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 22000 บาท-จัดทำเอกสารเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือน มิ.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-29)

55.00

29/05/2563 : จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 6 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาฯ เดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนเดือนธันวาคม 2562 กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล เริ่มเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสนับสนุนเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานวิทยากรและตรวจสอบวิทยากรแอโรบิคและวิทยากรรำมวยจีนเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2019-08-01
สิ้นสุด :2019-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3382

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3382

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0766

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **